Samfunnsspeilet, 2002/4-5

Indeks for levekårsproblemer

Publisert:

Levekårsindeksen utarbeides som en del av SSBs arbeid med "Hjulet" (Styrings- og informasjonshjulet for helse- og sosialtjenesten i kommunene). "Hjulet" utgis av Sosial- og helsedirektoratet i samarbeid med Statistisk sentralbyrå.

Indeksen har vært utarbeidet årlig f.o.m. 1995. Dens formål er å belyse forskjeller mellom kommuner i utbredelsen av sosiale problemer. En bredere anlagt indeks ville gitt mer relevante holdepunkter for hvordan gjennomsnittsborgerens levekår varierer mellom ulike kommuner og bydeler. Men en slik utvidet indeks ville i mindre grad være egnet til å belyse problemskapende forhold i kommunene. Også som en indikasjon på geografiske forskjeller i sosiale problemer må imidlertid indeksen tolkes med stor forsiktighet. Bl.a. er alle problemene tillagt samme betydning i indeksen, mens for mange representerer arbeidsledighet det største levekårsproblemet. Utdanningsnivået er ofte fremholdt som en god indikator på materielle levekår, og kan supplere det bildet indeksen gir.

Indeksen må derfor ikke tolkes som et uttrykk for "hvor det er best å bo". På den annen side må det ikke underslås at indeksen gir et bilde av en viktig side av velferdssituasjonen i kommunene. For mer utfyllende kommentarer om indeksen henvises det til Samfunnsspeilet 6/99, SSB.

Regional variasjon

Indeksen viser følgende regionale hovedtrekk: Det gis tall for i alt 671 geografiske områder (kommuner, bydeler og kretser, hvorav kommuner og bydeler i Oslo er presentert her). De sosiale problemene, slik de her er målt, er størst i sentrums- og drabantbyområder i større byer samt i en rekke kommuner i Nord-Norge, især i Finnmark. Av de 45 områdene med flest sosiale problemer (indeksverdi 8,4 eller høyere) finner vi 23 kommuner i Nord- Norge samt 19 bykretser. Færrest sosiale problemer finner man i "vestkant"-områder i større byer samt i mindre Vestlands­kommuner. Av de 51 områdene med færrest sosiale problemer (indeksverdi 2,6 eller lavere) finner vi 21 kommuner fra Rogaland til Møre og Romsdal samt 23 bykretser (inkl. områder i Asker og Bærum).

Indeks for levekårsproblemer. 2002

Definisjoner

De mål eller indikatorer som inngår i indeksen er:

  • Sosialhjelpstilfeller 16 år og over pr. 100 innbyggere 16 år og over. 2001.
  • Dødelighet i alt pr. 100 000 innbyggere. Årsgjennomsnitt 1995-1999.
  • Alders- og kjønnsstandardiserte tall.
  • Uførepensjonister 16-49 år pr. 31. desember 2001 pr. 1 000 innbyggere 16-49 år.
  • Attføringspengetilfeller. Løpende tilfeller 31. desember 2001 pr. 1 000 innbyggere 16-66 år.
  • Voldskriminalitet. Siktelser etter bostedskommune/-bydel. Gjennomsnitt for 1999 og 2000 pr. 10 000 innbyggere.
  • Registrert arbeidsledige og deltakere på arbeidsmarkedstiltak pr. 100 innbyggere 25-66 år. 2001
  • Overgangsstønad. Mottakere i alt pr. 100 kvinner 20-39 år pr. 31. desember 2001.

Lav utdanning. Andel med barne- og ungdomsskolenivå som høyeste fullførte utdanning i aldersgruppen 30-39 år pr. 1. oktober 2000 (inngår ikke i indeksen).

Definisjonen av de ulike indikatorene i indeksen er nærmere omtalt under de andre nøkkeltallene (se SSBs web-sider). For hver indikator i indeksen er kommunene og bydelene rangert i 10 like store grupper. Verdien 1 innebærer at kommunen eller bydelen tilhører de 10 prosent med lavest verdi på indikatoren osv., mens verdien 10 innebærer at kommunen eller bydelen tilhører de 10 prosent med høyest verdi på indikatoren. Samleindeksen uttrykker den gjennomsnittlige verdien på de 7 indikatorene for levekårsproblemer. Utdanningsnivået er oppgitt som en supplerende opplysning og er ikke regnet inn i indeksen. Fylkestallene er uveide gjennomsnitt av alle kommunene i fylket (alle kommuner veier m.a.o. like tungt). Tilsvarende er gjort for landet under ett ved beregning av tall for kommunestørrelser og tall for hele landet. (Bydelene er med andre ord holdt utenfor i disse tre gjennomsnittsberegningene). Indeksen er en slags "elendighetsindeks", slik at høyere verdi, jo flere levekårsproblemer sammenlignet med andre kommuner og bydeler. I indeksen har en ikke tatt hensyn til at tallene for endel små kommuner er statistisk usikre (bare fire mindre bykretser er av statistiske hensyn holdt utenfor). Det må derfor vises ekstra varsomhet i tolkningen av indeksen for små kommuner.

Mer informasjon om “Hjulet” finnes på SSBs Internettsider:

http://www.ssb.no/emner/03/hjulet/

Mer informasjon om levekårsindeksen:

http://www.ssb.no/emner/03/hjulet/tabell-04.html

Kontakt