Vi har fått henvendelser de siste dagene fra publikum om at noen utgir seg for å være SSB. De har fått e-post med beskjed om at de har vunnet en mobil. Dette er ikke fra Statistisk sentralbyrå og vi oppfordrer alle til å slette den.

Grupper av barnefamilier etter ulike bakgrunnskjennetegn. Prosent av husholdninger, 2014.

Tilbake til artikkelen

Grupper av barnefamilier etter ulike bakgrunnskjennetegn. Prosent av husholdninger, 2014.
Sosiale bakgrunnsvariabler Barnefamilier med lav inntekt, 1 kvintil Enslige forsørgere Alle par med barn (0-17) Befolkningen
Høyeste utdanningsnivå i husholdningen:        
Grunnskole 19 26 7 16
VGS 44 41 33 41
Universitet 37 33 60 43
Minst ett husholdningsmedlem (16-66 år) som er helårsyrkesaktiv 89 77 97 79
Lav arbeidsintensitet 6 10 2 21
Sosialhjelpsmottaker 11 9 2 3
Personer med invandrerbakgrunn fra Nordiske og EU/EØS land etc. 8 4 5 4
Personer med invandrerbakgrunn fra Asia, Afrika og Latin-Amerika etc. 16 7 7 5
Antall observasjoner 326 219 1 861 7 373

Kontakt