Grupper av barnefamilier etter ulike bakgrunnskjennetegn. Prosent av husholdninger, 2014.

Tilbake til artikkelen

Grupper av barnefamilier etter ulike bakgrunnskjennetegn. Prosent av husholdninger, 2014.
Sosiale bakgrunnsvariabler Barnefamilier med lav inntekt, 1 kvintil Enslige forsørgere Alle par med barn (0-17) Befolkningen
Høyeste utdanningsnivå i husholdningen:        
Grunnskole 19 26 7 16
VGS 44 41 33 41
Universitet 37 33 60 43
Minst ett husholdningsmedlem (16-66 år) som er helårsyrkesaktiv 89 77 97 79
Lav arbeidsintensitet 6 10 2 21
Sosialhjelpsmottaker 11 9 2 3
Personer med invandrerbakgrunn fra Nordiske og EU/EØS land etc. 8 4 5 4
Personer med invandrerbakgrunn fra Asia, Afrika og Latin-Amerika etc. 16 7 7 5
Antall observasjoner 326 219 1 861 7 373

Kontakt