Helse blant personer 16 år og eldre, etter kjønn, alder, utdanning, hovedaktivitet, husholdningstype, geografi og inntekt. 2015. Prosent.

Tilbake til artikkelen

Helse blant personer 16 år og eldre, etter kjønn, alder, utdanning, hovedaktivitet, husholdningstype, geografi og inntekt. 2015. Prosent.
  Vurderer egen helse som god eller svært god Har nedsatt funksjonsevne1 Antall personer Har hatt moderate til omfattende depressive symptomer de siste 14 dagene (PHQ8)2 Antall personer*
1Personer med nedsatt funksjonsevne er personer med kronisk sykdom, funksjonshemming eller plager som følge av skade, som har medført begrensninger i daglige aktiviteter, der begrensningene har vart i minst seks måneder. Begrensningene vurderes av personen som store eller moderate.
2Forekomst av depressive symptomer. Indikatoren er basert på en indeks kalt PHQ8, som er anbefalt av Eurostat. Den bygger på 8 spørsmål om depressive symptomer siste 14 dager. Her defineres omfattende depressive symptomer som 5 eller flere depressive plager (av i alt 8 registrerte) mer enn halvparten av dagene i 14-dagersperioden. Moderate depressive symptomer vil si 2-4 depressive plager mer enn halvparten av dagene. Det som rapporteres her er summen av disse to, altså de som har 2 eller flere depressive plager mer enn halvparten av dagene i 14-dagersperioden.
I alt 78 16 6 393 6 8 069
Kjønn          
Menn 80 12 3 293 6 4 059
Kvinner 76 19 3 100 7 4 010
Alder          
16-24 år 86 10 853 9 1 182
25-44 år 85 12 1 877 6 2 442
45-66 år 75 18 2 452 6 2 996
67 år og over 65 22 1 211 6 1 449
Utdanning          
Grunnskole 70 22 1 320 11 1 746
Videregående 76 16 2 633 5 3 272
Universitet og høgskole, lavere og høyere nivå 87 9 2 372 4 2 740
Hovedaktivitet          
Yrkesaktiv heltid (ansatt eller selvstendig) 87 7 3 442 4 4 233
Yrkesaktiv deltid 77 21 494 7 599
Arbeidsledig 71 23 136 16 179
Student eller elev eller i arbeidsrettet opplæring (inkludert verneplikt) 87 11 627 8 943
Alders- eller afp pensjonist 65 22 1 292 6 1 510
Ufør eller ikke i stand til å arbeide 27 69 320 21 470
Husholdningstype          
Aleneboende <45 år 84 13 519 10 810
Aleneboende >45 år 63 28 832 9 1 063
Parhusholdninger uten barn <45 år 88 12 335 6 438
Parhusholdninger uten barn >45 år 73 17 1 614 5 2 030
Parhusholdninger med barn 0-19 år 86 10 1 966 5 2 538
Enslig forsørger m/barn 0-19 år 78 19 341 8 530
Geografi          
Oslo 81 13 814 8 892
Andre tettsteder, med 100 000 innbyggere eller fler 84 12 929 6 743
Tettsteder, fra 20 000 innbyggere til 99 999 innbyggere 77 17 1 484 7 1 829
Tettsteder, fra 2000 innbyggere til 19 999 innbyggere 77 19 1 323 6 1 960
Tettsteder med opp til 1999 innbyggere, samt spredtbygde strøk 75 16 1 836 6 2 489
Inntekt etter skatt per forbruksenhet          
Personer i husholdninger med 25 prosent lavest inntekt 63 30 884 12 1 024
Personer i husholdninger med 25 prosent nest lavest inntekt 70 20 1 344 7 1 684
Personer i husholdninger med 25 prosent nest høyest inntekt 79 13 1 634 5 2 029
Personer i husholdninger med 25 prosent høyest inntekt 87 9 1 820 4 2 235

Kontakt