Tabell

Helse blant personer 16 år og eldre, etter kjønn, alder, utdanning, hovedaktivitet, husholdningstype, geografi og inntekt. 2015. Prosent.
 Vurderer egen helse som god eller svært godHar nedsatt funksjonsevne1Antall personerHar hatt moderate til omfattende depressive symptomer de siste 14 dagene (PHQ8)2Antall personer*
1Personer med nedsatt funksjonsevne er personer med kronisk sykdom, funksjonshemming eller plager som følge av skade, som har medført begrensninger i daglige aktiviteter, der begrensningene har vart i minst seks måneder. Begrensningene vurderes av personen som store eller moderate.
2Forekomst av depressive symptomer. Indikatoren er basert på en indeks kalt PHQ8, som er anbefalt av Eurostat. Den bygger på 8 spørsmål om depressive symptomer siste 14 dager. Her defineres omfattende depressive symptomer som 5 eller flere depressive plager (av i alt 8 registrerte) mer enn halvparten av dagene i 14-dagersperioden. Moderate depressive symptomer vil si 2-4 depressive plager mer enn halvparten av dagene. Det som rapporteres her er summen av disse to, altså de som har 2 eller flere depressive plager mer enn halvparten av dagene i 14-dagersperioden.
I alt78166 39368 069
Kjønn     
Menn80123 29364 059
Kvinner76193 10074 010
Alder     
16-24 år861085391 182
25-44 år85121 87762 442
45-66 år75182 45262 996
67 år og over65221 21161 449
Utdanning     
Grunnskole70221 320111 746
Videregående76162 63353 272
Universitet og høgskole, lavere og høyere nivå8792 37242 740
Hovedaktivitet     
Yrkesaktiv heltid (ansatt eller selvstendig)8773 44244 233
Yrkesaktiv deltid77214947599
Arbeidsledig712313616179
Student eller elev eller i arbeidsrettet opplæring (inkludert verneplikt)87116278943
Alders- eller afp pensjonist65221 29261 510
Ufør eller ikke i stand til å arbeide276932021470
Husholdningstype     
Aleneboende <45 år841351910810
Aleneboende >45 år632883291 063
Parhusholdninger uten barn <45 år88123356438
Parhusholdninger uten barn >45 år73171 61452 030
Parhusholdninger med barn 0-19 år86101 96652 538
Enslig forsørger m/barn 0-19 år78193418530
Geografi     
Oslo81138148892
Andre tettsteder, med 100 000 innbyggere eller fler84129296743
Tettsteder, fra 20 000 innbyggere til 99 999 innbyggere77171 48471 829
Tettsteder, fra 2000 innbyggere til 19 999 innbyggere77191 32361 960
Tettsteder med opp til 1999 innbyggere, samt spredtbygde strøk75161 83662 489
Inntekt etter skatt per forbruksenhet     
Personer i husholdninger med 25 prosent lavest inntekt6330884121 024
Personer i husholdninger med 25 prosent nest lavest inntekt70201 34471 684
Personer i husholdninger med 25 prosent nest høyest inntekt79131 63452 029
Personer i husholdninger med 25 prosent høyest inntekt8791 82042 235