Fritid blant personer 16 år og eldre, etter kjønn, alder, utdanning, hovedaktivitet, husholdningstype, geografi og inntekt.

Tilbake til artikkelen

Fritid blant personer 16 år og eldre, etter kjønn, alder, utdanning, hovedaktivitet, husholdningstype, geografi og inntekt.
  Fritid (i timer og minutter). Gjennomsnitt1 Antall personer Andel som er svært fornøyd med tiden man har til rådighet til å gjøre ting man liker2 Antall personer*
1Antall timer og minutter fritid per døgn utover inntektsgivende arbeid, husholdsarbeid, utdanning og personlige behov på en gjennomsnittsdag. Gjennomsnitt for alle uavhengig av om man har hatt fritid. Personer 16-79 år.
2Andel som er svært fornøyd med den tiden de har til rådighet til å gjøre ting de liker. Den intervjuede svarer på en skala fra 0 til 10, der 0 betyr svært misfornøyd, mens 10 betyr svært fornøyd. Her vises andelen som har svart 8 eller høyere.
I alt 6,19 7 004 51 6 060
Kjønn        
Menn 6,22 3 357 49 3 168
Kvinner 6,15 3 647 53 2 892
Alder        
16-24 år 7,12 845 51 803
25-44 år 5,24 2 479 33 1 918
45-66 år 6,16 2 890 53 2 331
67 år og over 8,16 790 82 1 008
Utdanning        
Grunnskole 6,49 1 310 57 1 228
Videregående 6,18 2 789 53 2 518
Universitet og høgskole, lavere og høyere nivå 5,51 2 654 42 2 245
Hovedaktivitet        
Yrkesaktiv heltid (ansatt eller selvstendig) 5,29 4 120 38 3 460
Yrkesaktiv deltid 6,15 839 56 432
Arbeidsledig 8,07 96 47 104
Student eller elev eller i arbeidsrettet opplæring (inkludert verneplikt) 7,18 554 49 613
Alders- eller afp pensjonist 8,21 855 84 1 102
Ufør eller ikke i stand til å arbeide 8,00 384 64 292
Husholdningstype        
Aleneboende <45 år     42 580
Aleneboende >45 år     68 792
Parhusholdninger uten barn <45 år     38 348
Parhusholdninger uten barn >45 år     68 1 578
Parhusholdninger med barn 0-19 år     37 2 032
Enslig forsørger m/barn 0-19 år     40 334
Geografi        
Oslo 6,14 736 45 771
Andre tettsteder, med 100 000 innbyggere eller fler 6,17 817 48 899
Tettsteder, fra 20 000 innbyggere til 99 999 innbyggere 6,30 1 541 51 1 386
Tettsteder, fra 2000 innbyggere til 19 999 innbyggere 6,22 1 762 52 1 236
Tettsteder med opp til 1999 innbyggere, samt spredtbygde strøk 6,11 2 142 53 1 752
Inntekt etter skatt per forbruksenhet        
Personer i husholdninger med 25 prosent lavest inntekt     53 743
Personer i husholdninger med 25 prosent nest lavest inntekt     55 1 277
Personer i husholdninger med 25 prosent nest høyest inntekt     52 1 581
Personer i husholdninger med 25 prosent høyest inntekt     46 1 799