Tabell

Fritid blant personer 16 år og eldre, etter kjønn, alder, utdanning, hovedaktivitet, husholdningstype, geografi og inntekt.
 Fritid (i timer og minutter). Gjennomsnitt1Antall personerAndel som er svært fornøyd med tiden man har til rådighet til å gjøre ting man liker2Antall personer*
1Antall timer og minutter fritid per døgn utover inntektsgivende arbeid, husholdsarbeid, utdanning og personlige behov på en gjennomsnittsdag. Gjennomsnitt for alle uavhengig av om man har hatt fritid. Personer 16-79 år.
2Andel som er svært fornøyd med den tiden de har til rådighet til å gjøre ting de liker. Den intervjuede svarer på en skala fra 0 til 10, der 0 betyr svært misfornøyd, mens 10 betyr svært fornøyd. Her vises andelen som har svart 8 eller høyere.
I alt6,197 004516 060
Kjønn    
Menn6,223 357493 168
Kvinner6,153 647532 892
Alder    
16-24 år7,1284551803
25-44 år5,242 479331 918
45-66 år6,162 890532 331
67 år og over8,16790821 008
Utdanning    
Grunnskole6,491 310571 228
Videregående6,182 789532 518
Universitet og høgskole, lavere og høyere nivå5,512 654422 245
Hovedaktivitet    
Yrkesaktiv heltid (ansatt eller selvstendig)5,294 120383 460
Yrkesaktiv deltid6,1583956432
Arbeidsledig8,079647104
Student eller elev eller i arbeidsrettet opplæring (inkludert verneplikt)7,1855449613
Alders- eller afp pensjonist8,21855841 102
Ufør eller ikke i stand til å arbeide8,0038464292
Husholdningstype    
Aleneboende <45 år  42580
Aleneboende >45 år  68792
Parhusholdninger uten barn <45 år  38348
Parhusholdninger uten barn >45 år  681 578
Parhusholdninger med barn 0-19 år  372 032
Enslig forsørger m/barn 0-19 år  40334
Geografi    
Oslo6,1473645771
Andre tettsteder, med 100 000 innbyggere eller fler6,1781748899
Tettsteder, fra 20 000 innbyggere til 99 999 innbyggere6,301 541511 386
Tettsteder, fra 2000 innbyggere til 19 999 innbyggere6,221 762521 236
Tettsteder med opp til 1999 innbyggere, samt spredtbygde strøk6,112 142531 752
Inntekt etter skatt per forbruksenhet    
Personer i husholdninger med 25 prosent lavest inntekt  53743
Personer i husholdninger med 25 prosent nest lavest inntekt  551 277
Personer i husholdninger med 25 prosent nest høyest inntekt  521 581
Personer i husholdninger med 25 prosent høyest inntekt  461 799