Bolig og nærmiljø blant personer 16 år og eldre, etter kjønn, alder, utdanning, hovedaktivitet, husholdningstype, geografi og inntekt. 2015. Prosent

Tilbake til artikkelen

Bolig og nærmiljø blant personer 16 år og eldre, etter kjønn, alder, utdanning, hovedaktivitet, husholdningstype, geografi og inntekt. 2015. Prosent
  Bor i eid bolig Bor i husholdninger med høy boutgiftsbelastning Bor trangt Er plaget av forurensning eller støy Ikke har tilgang til hage Antall personer
I alt 82 20 7 10 15 6 329
Kjønn            
Menn 81 20 7 9 14 3 257
Kvinner 82 20 8 11 16 3 072
Alder            
16-24 år 60 34 21 14 18 810
25-44 år 77 29 10 11 17 1 865
45-66 år 91 13 3 10 11 2 446
67 år og over 87 7 1 7 16 1 208
Utdanningsnivå            
Grunnskole 74 21 7 11 15 1 280
Videregående 84 18 7 10 13 2 618
Universitet og høgskole 88 20 7 11 16 2 365
Hovedaktivitet            
Yrkesaktiv heltid 86 19 6 10 13 3 425
Yrkesaktiv deltid 83 19 4 11 10 491
Arbeidsledig 58 35 20 18 18 134
Student eller elev eller i arbeidsrettet opplæring (inkludert verneplikt) 58 39 23 15 21 594
Alders- eller afp pensjonist 88 7 1 7 16 1 289
Ufør eller ikke i stand til å arbeide 75 28 5 14 18 318
Husholdningstype            
Aleneboende under 45 år 43 59 17 18 31 519
Aleneboende 45 år eller eldre 77 24 3 10 24 830
Parhusholdninger uten barn under 45 år 67 32 2 15 28 334
Parhusholdninger uten barn 45 år eller eldre 95 4 0 8 10 1 610
Parhusholdninger med barn 0-19 år 94 11 9 8 4 1 935
Enslige forsørger m/barn 0-19 år 76 33 6 11 15 330
Geografi            
Oslo 74 34 17 19 41 806
Andre tettsteder, med 100 000 innbyggere eller fler 79 27 9 13 20 920
Tettsteder, fra 20 000 innbyggere til 99 999 innbyggere 84 20 5 10 14 1 471
Tettsteder, fra 2000 innbyggere til 19 999 innbyggere 85 18 5 8 11 1 312
Tettsteder med opp til 1999 innbyggere, samt spredtbygde strøk 82 11 5 7 4 1 814
Inntekt etter skatt per forbruksenhet            
Personer i husholdninger med de 25 prosent laveste inntektene 56 40 14 12 21 877
Personer i husholdninger med de 25 prosent nest laveste inntektene 84 16 6 11 15 1 335
Personer i husholdninger med de 25 prosent nest høyeste inntektene 93 12 3 9 10 1 628
Personer i husholdninger med de 25 prosent høyeste inntektene 95 9 1 9 12 1 807