Arbeidsmiljø blant personer 16-66, etter kjønn, alder, utdanning, hovedaktivitet, husholdningstype, geografi og inntekt. 2013. Prosent

Tilbake til artikkelen

Arbeidsmiljø blant personer 16-66, etter kjønn, alder, utdanning, hovedaktivitet, husholdningstype, geografi og inntekt. 2013. Prosent1
  Har høye krav på jobb og liten kontroll2 Opplever ubalanse mellom innsats og belønninger2 Har sjelden eller aldri støttende ledelse2 Antall ansatte Har dårlige muligheter til å utnytte kompetanse/viderutvikle seg på jobb3 Er fornøyd med jobben sin3 Antall sysselsatte personer
1Tall er rettet 29. august 2018.
2Ansatte 16-66 år.
3Sysselsatte 16-66 år.
I alt 17 30 9 7 819 19 90 8 283
Kjønn              
Menn 13 24 9 3 965 17 90 4 283
Kvinner 22 37 9 3 854 20 90 4 000
Alder              
16-24 år 16 23 7 813 28 87 829
25-44 år 19 31 9 3 224 18 88 3 372
45-66 år 16 31 10 3 782 17 92 4 082
Utdanning              
Grunnskole 16 27 10 1 149 22 88 1 240
Videregående 16 30 9 3 011 20 90 3 248
Universitet og høgskole, lavere og høyere nivå 20 32 8 3 596 14 90 3 727
Hovedaktivitet              
Yrkesaktiv heltid (ansatt eller selvstendig) 17 30 9 6 188 16 90 6 546
Yrkesaktiv deltid 18 36 11 978 25 88 1 042
Student eller elev eller i arbeidsrettet opplæring (inkludert verneplikt) 19 20 9 476 38 86 487
Husholdningstype              
Aleneboende <45 år 17 31 9 748 23 86 780
Aleneboende >45 år 16 35 12 573 22 91 618
Parhusholdninger uten barn <45 år 21 34 9 510 20 89 522
Parhusholdninger uten barn >45 år 14 28 10 1 461 17 93 1 592
Parhusholdninger med barn 0-19 år 18 28 8 3 427 17 90 3 607
Enslig forsørger m/barn 0-19 år 19 34 9 404 19 87 415
Geografi              
Oslo 20 29 9 1 072 19 88 1 136
Andre tettsteder, med 100 000 innbyggere eller fler 17 30 9 1 216 18 89 1 267
Tettsteder, fra 20 000 innbyggere til 99 999 innbyggere 17 31 9 1 735 18 90 1 799
Tettsteder, fra 2000 innbyggere til 19 999 innbyggere 17 31 9 1 553 20 90 1 625
Tettsteder med opp til 1999 innbyggere, samt spredtbygde strøk 16 30 10 2 243 19 90 2 456
Inntekt etter skatt per forbruksenhet              
Personer i husholdninger med 25 prosent lavest inntekt 19 34 12 893 28 84 991
Personer i husholdninger med 25 prosent nest lavest inntekt 16 34 9 1 768 22 87 1 884
Personer i husholdninger med 25 prosent nest høyest inntekt 19 31 8 2 377 18 91 2 499
Personer i husholdninger med 25 prosent høyest inntekt 16 25 9 2 781 12 92 2 909