11543_not-searchable
/priser-og-prisindekser/statistikker/flerbolig/halvaar
11543
Nedgang i prisene på nye flerbolighus
statistikk
2008-08-25T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser
no
flerbolig, Prisindeks for nye flerbolighus (opphørt), prisutvikling, boligblokker, rekkehus, tomannsboliger, småhusBoligpriser og boligprisindekser , Priser og prisindekser
true

Prisindeks for nye flerbolighus (opphørt)1. halvår 2008

Denne statistikken er opphørt.

Innhold

Publisert:

Nedgang i prisene på nye flerbolighus

Etter kraftig vekst i prisene på nye flerbolighus de siste årene gikk prisene ned med 3,5 prosent fra 2. halvår i fjor til 1. halvår i år. Prisene er imidlertid 5,2 prosent høyere sammenlignet med 1. halvår i fjor.

Publisering av statistikken Prisindeks for nye flerbolighus er  stanset fra og med 2. halvår 2008. Datagrunnlaget hentes fra boligprodusentenes lånesøknader til Husbanken i forbindelse med oppføring av nye flerbolighus. Det siste året har det vært en betydelig nedgang i antallet lånesøknader. Et mindre datagrunnlag fører til mer usikre prisberegninger.Fra 1. halvår 2000 til 1. halvår 2008 har prisene på nye flerbolighus i gjennomsnitt steget med 83,4 prosent. Til sammenligning har prisene på brukte småhus og blokkleiligheter økt med henholdsvis 82,9 og 77,6 prosent i denne perioden, ifølge SSBs Boligprisindeks . Byggekostnadsindeksen for boliger har steget med 40,1 prosent siden årtusenskiftet.

Nye flerbolighus, prisindeks. 2000=100

Endret publisering

På grunn av få observasjoner i datagrunnlaget har SSB fra og med 2. halvår 2007 kun valgt å publisere en totalindeks som omfatter alle typer flerbolighus. Det skilles derfor ikke lenger mellom småhus og blokkleiligheter i statistikken.

Datagrunnlag

Statistisk sentralbyrå mottar grunnlagsdata til statistikken fra Husbanken. Dataene er hentet fra søknader som Husbanken mottar fra utbyggere i forbindelse med søknader om oppføringslån til flerbolighus. Bolighusene er fordelt på to bygningsgrupper:

Småhus som omfatter rekkehus, kjedehus, atriumhus, vertikaldelte og horisontaldelte tomannsboliger, terrassehus og andre småhus, samt toetasjes boligblokker.

Boligblokker med 3 etasjer eller mer.

 

Prisen som måles i indeksen

Prisen som måles er salgspris til sluttbruker eksklusiv tomtekostnader. Beregninger som viser prisutviklingen inkludert tomtekostnader, gir tilnærmet samme resultat.

 

Etter som prisen hentes fra utbyggers lånesøknad, er den basert på kalkyler på søketidspunktet og ikke den endelige sluttprisen. Sammenligninger av kalkyler og sluttregnskap viser kun små avvik.

 

Måletidspunkt

Statistikken omfatter flerbolighusprosjekter som får tilsagn om lån i det aktuelle halvåret. Lånetilsagn gis i gjennomsnitt før eller ved byggestart.

Tabeller: