28592_not-searchable
/priser-og-prisindekser/statistikker/bpi/arkiv
28592
Boligprisene steg 1. kvartal
statistikk
2009-05-27T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Bygg, bolig og eiendom
no
bpi, Prisindeks for brukte boliger, prisutvikling, boligpriser, eneboliger, småhus, blokkleiligheter, borettslag, selveier, kvadratmeterpriser, boligomsetningerBoligpriser og boligprisindekser , Bolig og boforhold, Bygg, bolig og eiendom, Priser og prisindekser
false

Prisindeks for brukte boliger1. kvartal 2009

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Boligprisene steg 1. kvartal

Boligprisene økte i gjennomsnitt med 4,1 prosent fra 4. kvartal i fjor til 1. kvartal i år. Prisveksten etterfølger et par kvartaler med nedgang i prisene på boliger. Av de ulike boligtypene er det prisene på blokkleiligheter som stiger mest.

Boligprisindeksen, etter boligtype. 1. kvartal 1992-1. kvartal 2009. 1. kvartal 1992=100

Mens blokkleiligheter har blitt 6,1 prosent dyrere fra 4. kvartal i 2008 til 1. kvartal i 2009, har prisene på eneboliger og småhus økt med henholdsvis 3,3 og 4,4 prosent. Alle boligtypene har sunket i pris siden 1. kvartal 2008.

Boligprisindeksen. Endring i prosent
  4. kvartal 2008-
1. kvartal 2009
1. kvartal 2008-
1. kvartal 2009
I alt 4,1 -5,3
Oslo med Bærum 4,1 -6,5
Stavanger 1,7 -7,8
Bergen 3,9 -9,7
Trondheim 5,0 -4,4
Akershus utenom Bærum 5,5 -6,2
Sør-østlandet 3,1 -4,6
Hedmark og Oppland 5,0 -2,0
Agder og Rogaland utenom Stavanger 4,7 -4,4
Vestlandet utenom Bergen 5,2 -0,8
Trøndelag utenom Trondheim 6,8 -4,5
Nord-Norge 2,5 -7,6

Sterkest prisvekst i Trøndelag

Det er relativt store regionale forskjeller når det gjelder prisutviklingen i Norge 1. kvartal 2009. Den sterkeste veksten i boligprisene har vært i Trøndelag utenom Trondheim, med en økning på 6,8 prosent. Av storbyene er det Trondheim som har hatt den høyeste prisveksten, med 5 prosent. Stavanger var den av regionene med lavest prisvekst i 1. kvartal 2009, med en økning på 1,7 prosent.

Nordisk sammenligning

Fra 1. kvartal 1992 til 4. kvartal 2008 steg prisene på eneboliger i Norge med 193 prosent. Tilsvarende økte boligprisene i Danmark og Sverige med henholdsvis 194 og 135 prosent. Fra 3. til 4. kvartal i 2008 sank derimot prisene i både Danmark, Sverige og Norge. Nedgangen var sterkest i Danmark, med 8 prosent, og svakest i Sverige, der eneboligene ble 3 prosent billigere.

Boligprisindeks for eneboliger i Norge, Sverige og Danmark. 1. kvartal 1992-1. kvartal 2009. 1. kvartal 1992=100

Oppdatert beregningsmodell

Fra og med 2009 benyttes kun datagrunnlaget fra Finn.no. Antall indekser er utvidet til å omfatte 11 regioner, hvorav 4 er storbyer. Det beregnes ikke lenger separate indekser for selveier og borettslagsleiligheter. Eierformen er isteden tatt inn som en prisforklaringsvariabel i regresjonsmodellene. Regresjonsmodellene, som brukes til å beregne priskoeffisienter til bruk i indeksberegningene, er utvidet med flere prissoner i alle regioner og storbyer. I tillegg kommer nye forklaringsvariabler: boligens byggeår, om den ligger i tett- eller spredtbygd område og kommunens sentralitet. Verdien av boligbestanden brukes som vekter til å beregne totalindekser for hele landet, regioner, storbyer og boligtype. (Denne metoden for vekting er brukt siden 2002)

Endret publisering

Det er beregnet nye tall tilbake til 2005 og indeksene publiseres nå med 2005=100. Det publiseres prisindekser for alle tre boligtyper pluss en totalindeks for alle regioner og storbyer med unntak av Hedmark og Oppland, Trøndelag utenom Trondheim og Nord-Norge. For disse regionene publiseres det ikke indekser for småhus på grunn av få omsetninger, noe som gir stor usikkerhet.

Aktualiteten vil bli bedret. Det planlegges publisering senest 15 dager etter kvartalets utløp. Det vil fortsatt bli publisert kvadratmeterpriser for både selveier- og borettslagsboliger.

Gjennomsnittlige kvadratmeterpriser og fullstendige tidsserier finnes i Statistikkbanken.

Til sammen er 14 492 boligomsetninger benyttet i indeksberegningene for 1. kvartal 2009.

Tabeller: