Notater 2018/03

Oppdatert med tall for 2017

Modell for beregning av boligformue

Formålet med publikasjonen er å gi en detaljert dokumentasjon av modellen SSB har laget for å beregne markedsverdier for boliger i Norge.

Modellen bygger på boligomsetninger de siste ti årene og beregner gjennomsnittlige kvadratmeterpriser for boliger, avhengig av størrelse, alder og geografisk plassering. 

I notatet presenteres alle prisfunksjonene, først for eneboliger, deretter for småhus og leiligheter, fordelt på regioner. 

En sammenligning mellom de beregnede boligverdiene og de observerte prisene viser at omtrent 75 prosent av de estimerte markedsverdiene ligger mellom +/- 20 prosent av de observerte prisene hvis man ser på alle boligtypene og for hele landet samlet. Avvikene varierer noe fra boligtype til boligtype.

 

Om publikasjonen

Tittel

Modell for beregning av boligformue. Oppdatert med tall for 2017

Serie og -nummer

Notater 2018/03

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Boligpriser og boligprisindekser , Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9679-6

Antall sider

66

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt