Rapporter 2007/05

Konsumprisindeks for Svalbard 2006

Denne rapporten beskriver prisutviklingen på varer og tjenester som konsumeres av Svalbard-husholdninger på Svalbard, i perioden oktober 2005 til oktober 2006. Rapporten dokumenterer også det arbeidet som er gjort for å utarbeide konsumprisindeksen og redegjør videre for resultatene fra undersøkelsen i 2006.

Konsumprisindeksen for Svalbard viste at konsumprisene samlet sett steg med 1,1 prosent fra oktober 2005 til oktober 2006. På konsumgruppenivå bidro prisene innen "Matvarer og alkoholfrie drikkevarer" og "Transport" mest til å trekke opp den generelle konsumprisveksten, mens det var "Utdanning" i tillegg til "Matvarer og alkoholfrie drikkevarer" som viste sterkest prisvekst. Prisene innen konsumgruppen "Hotell- og restauranttjenester" hadde også en prisoppgang klart over gjennomsnittet. Prisnedgang innen konsumgruppene "Klær og skotøy", "Post- og teletjenester" og "Andre varer og tjenester" bidro mest til å dempe den generelle prisveksten. Til sammenligning steg konsumprisindeksen for fastlandet med 2,7 prosent i samme periode, og konsumprisindeksen justert for avgiftsendringer (KPI-JA) steg med 2,3 prosent.

Prosjektstøtte: Arbeidet er utført på oppdrag fra Longyearbyen Lokalstyre

Om publikasjonen

Tittel

Konsumprisindeks for Svalbard 2006

Ansvarlig

Ingvild Johansen

Serie og -nummer

Rapporter 2007/05

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Priser og prisindekser, Konsumpriser

ISBN (elektronisk)

978-82-537-7134-2

ISSN

1892-7513

Antall sider

37

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt