Drivstoff og brensel trekker opp prisene for engroshandel

Publisert:

Fra 4. kvartal 2017 til 4. kvartal 2018 har prisindeksen for engroshandel hatt en vekst på 4,7 prosent. Prisvekst på drivstoff og brensel bidro mest til økningen.

Årsveksten til prisindeksen for engroshandel var på 4,1 prosent fra 2017 til 2018. I perioden 2013 til 2018 har prisene for engroshandel økt med 22,6 prosent.

Figur 1. Engrosprisindeks. 2015 = 100

1 kv. 2017 2 kv. 2017 3. kv. 2017 2017K4 1. kv. 2018 2. kv. 2018 3 kv. 2018 4 kv. 2018
Engroshandel i alt 110.3 110.4 110.2 111.6 113.0 115.3 115.7 116.8
Engroshandel med nærings- og nytelsesmidler 112.0 113.0 112.8 112.3 114.1 117.6 117.0 117
Engroshandel med spesialisert vareutvalg ellers 109.3 107.9 107.2 111.8 113.5 116.9 118.7 121.5

Drivstoff og brensel trekker opp

Den positive utviklingen i engrosprisene ble hovedsakelig drevet av «engroshandel med spesialisert vareutvalg ellers», som hadde en økning fra 4. kvartal 2017 til 4. kvartal 2018 på 8,7 prosent. Næringen stod for over halvparten av den samlede økningen i engrosprisene. I denne næringen var det underkategorien engroshandel med drivstoff og brensel som bidro mest, med en økning på 13,2 prosent fra 4. kvartal 2017 til 4. kvartal 2018. Konsumprisindeksen viste også de samme tendensene, med betydelig vekst i prisene for drivstoff og smøremidler i 2018.

Prisutviklingen i engroshandel med drivstoff og brensel følger i stor grad utviklingen i oljeprisen, men svingningene er mindre da engrosprisene inneholder høye og mer stabile avgifter. Engrosprisene for drivstoff og brensel falt sammen med oljeprisen i perioden 2014 til årsskiftet 2015/2016, før vi så en positiv prisutvikling. Vi ser imidlertid at oljeprisfallet i 4. kvartal 2018 ikke gjenspeiles i engrosprisen, som fortsatte å øke.

Dagligvarer bidrar også til prisveksten

Engroshandel med nærings- og nytelsesmidler bidro også til å trekke indeksen opp, med en økning fra 4. kvartal 2017 til 4. kvartal 2018 på 4,2 prosent. Denne næringen inneholder blant annet engrossalg av typiske dagligvarer og alkoholholdige drikkevarer, og har stor betydning for prisindeksen for engroshandel. Næringen stod for om lag en tredjedel av den totale økningen i prisindeksen fra 4. kvartal 2017 til 4. kvartal 2018.

I 2017 lå næringen forholdsvis flatt de tre første kvartalene, før det i 4. kvartal kom en økning som nådde sin topp i 2. kvartal 2018. De to siste kvartalene i 2018 lå næringen igjen stabilt.

1 Næringsbidragene beregnes ved å multiplisere næringens prosentvise endring med næringens andel av totalen.

Figur 2. Næringenes bidrag til endringsraten 4. kvartal 2018/4. kvartal 2017¹

Næringsbidrag Prosentvis endringsrate
Uspesifisert engroshandel 0.0
Engroshandel med spesialisert vareutval elles 2.4
Engroshandel med andre maskiner og anna utstyr 0.3
Engroshandel med IKT-utstyr 0.1
Engroshandel med hushaldsvarer og varer til personleg bruk 0.2
Engroshandel med nærings- og nytingsmiddel 1.5
Engroshandel med jordbruksråvarer og levande dyr 0.1
Engroshandel i alt 4.7

Kontakt