11227_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/offinnkj/arkiv
11227
Økning i offentlig innkjøp
statistikk
2010-12-01T10:00:00.000Z
Offentlig sektor
no
offinnkj, Offentlige innkjøp (opphørt), varer, tjenester, offentlig forvaltning, statsforvaltingen, kommuneforvaltningen, offentlig forretningsdriftOffentlig forvaltning , Offentlig sektor
false

Offentlige innkjøp (opphørt)2009

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Økning i offentlig innkjøp

Offentlig sektors innkjøp av varer og tjenester utgjorde om lag 386 milliarder kroner i 2009. Dette er en økning på 23,5 milliarder, eller 6,5 prosent, fra 2008. De offentlige innkjøpene utgjorde i overkant av 16 prosent av bruttonasjonalproduktet.

Innkjøpene i offentlig forvaltning økte med om lag 25 milliarder kroner, mens innkjøpene for offentlig forretningsdrift sank med om lag 1,5 milliarder kroner fra året før.

Offentlig forvaltnings innkjøp utgjorde om lag 78 prosent av de samlede innkjøpene i offentlig sektor i 2009, mens offentlig forretningsdrift sto for det resterende. Offentlige innkjøp utgjorde 16,2 prosent av bruttonasjonalproduktet i 2009. Tilsvarende tall for 2008 var 14,4.

Økning både i stats- og kommuneforvaltningen

Innkjøpene i offentlig forvaltning var på 302 milliarder kroner i 2009. Dette er 25 milliarder, eller 9 prosent, mer enn i 2008. Innkjøpene har økt både i stats- og kommuneforvaltningen. I statsforvaltningen steg innkjøpene med 8,5 milliarder kroner, mens kommunenes og fylkeskommunenes innkjøp økte med henholdsvis 9,3 og 2,3 milliarder.

Oljesektoren ga reduksjon i offentlig forretningsdrift

Innkjøpene i den samlede offentlige forretningsdriften utgjorde 83,9 milliarder kroner ved utgangen av 2009. Dette er 1,5 milliarder kroner, eller 1,8 prosent, mindre enn i året før. Hovedgrunnen til dette er at innkjøpene i oljesektoren har gått ned med om lag 15 milliarder kroner fra 2008. Hvis ser vi bort fra oljesektoren, økte derimot innkjøpene i den statlige forretningsdriften med om lag 9 milliarder. Innkjøpene i den kommunale og fylkeskommunale forretningsdriften økte med om lag 4,2 milliarder kroner til 10,1 milliarder i 2009.

Offentlige innkjøp. 2008-2009
Offentlige innkjøp Milliarder kroner Endring
i prosent
2008* 2009*
I alt     362,5     385,9     6,5
A. Offentlig forvaltning  277,1  302,0 9,0
Statsforvaltningen  158,1  171,5 8,5
Statsforvaltning ekskl. forsvaret  133,4  146,6 9,9
Forsvaret 24,7 24,9 0,9
       
Kommuneforvaltningen  118,9  130,5 9,7
Kommuner  103,2  112,5 9,0
Fylkeskommuner 15,7 18,0 14,7
       
B. Offentlig forretningsdrift 85,4 83,9 -1,8
Statlig ekskl. oljesektoren 6,6 16,0  141,0
Oljesektoren 72,9 57,8 -20,7
Kommunal og fylkeskommunal 5,9 10,1 71,8

Hva er offentlige innkjøp?

Offentlige innkjøp omfatter utgifter til varer, tjenester og bruttorealinvesteringer i statlig og kommunal forvaltning, samt tilsvarende innkjøp foretatt av statlig og kommunal forretningsdrift. Innkjøp foretatt av offentlig eide foretak ellers (ASA/AS og SF) regnes ikke som offentlige og er derfor ikke med i statistikken. Tallene for 2008 og 2009 er foreløpige.

Tabeller: