11209_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/offinnkj/arkiv
11209
Stor økning i offentlige innkjøp
statistikk
2007-11-20T10:00:00.000Z
Offentlig sektor
no
offinnkj, Offentlige innkjøp (opphørt), varer, tjenester, offentlig forvaltning, statsforvaltingen, kommuneforvaltningen, offentlig forretningsdriftOffentlig forvaltning , Offentlig sektor
false

Offentlige innkjøp (opphørt)2006

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Stor økning i offentlige innkjøp

Det samlede innkjøp av varer og tjenester for offentlig sektor utgjorde om lag 315 milliarder kroner i 2006. Dette er en økning på 36,4 milliarder, eller 13,1 prosent, i forhold til året før. Som andel av bruttonasjonalproduktet utgjorde innkjøpene 14,6 prosent.

Både offentlig forvaltning og offentlig forretningsdrift økte sine innkjøp. Forvaltningens innkjøp steg med 19,3 milliarder, mens innkjøpene i offentlig forretningsdrift økte med 17,1 milliarder.

Offentlig forvaltnings innkjøp utgjorde 74 prosent av de samlede innkjøpene i offentlig sektor i 2006, mens offentlig forretningsdrift sto for de resterende 26 prosent. Offentlige innkjøp utgjorde 14,6 prosent av bruttonasjonalproduktet i 2006. Tilsvarende tall for 2005 var 14,3.

Økning både i stats- og kommuneforvaltningen

I offentlig forvaltning som helhet var innkjøpene på 231,6 milliarder kroner i 2006. Dette er 19,3 milliarder, eller 9,1 prosent, mer enn i 2005. Innkjøpene har økt både i stats- og kommuneforvaltningen.

I statsforvaltningen steg innkjøpene med 9,3 milliarder kroner, mens kommunenes og fylkeskommunenes innkjøp økte med henholdsvis 8,5 og 1,4 milliarder.

Stor økning i oljesektoren og i kommunal- og fylkeskommunal forretningsdrift

Innkjøpene i den samlede offentlige forretningsdriften utgjorde ved utgangen av 2006 83,3 milliarder kroner. Dette er 17,1 milliarder, eller 26 prosent, mer enn året før.

Det er innkjøpene i oljesektoren og kommunal- og fylkeskommunal forretningsdrift som bidrar til veksten. Økningene i forhold til 2005 var henholdsvis 12,1 og 7,1 milliarder kroner. Den relativt store økningen i kommunal- og fylkeskommunal forretningsdrift skyldes økt produktinnsats som i stor grad kan forklares med forbedrede innsamlingsrutiner, og at det er flere foretak som er med i rapporteringen for 2006. Veksten skyldes også økte kostnader i reparasjon og vedlikehold av bygninger samt økte investeringer.

Offentlige innkjøp. 2005-2006
Offentlige innkjøp Milliarder kroner Endring i prosent
2005* 2006*
I alt  278,5  314,9 13,1
A. Offentlig forvaltning  212,3  231,6 9,1
Statsforvaltningen  127,1  136,4 7,3
Statsforvaltn. eksl. forsvaret  110,2  116,0 5,2
Forsvaret 16,8 20,4 21,2
Kommuneforvaltningen 85,3 95,2 11,7
Kommuner 74,0 82,6 11,5
Fylkeskommuner 11,2 12,7 12,9
B. Offentlig forretningsdrift 66,1 83,3 25,9
Statlig ekskl. oljesekt. 7,7 5,6 -27,5
Oljesektoren 54,1 66,3 22,4
Kommunal og fylkeskom. 4,4 11,4  162,7

Hva er offentlige innkjøp?

Offentlige innkjøp omfatter utgifter til varer, tjenester og bruttorealinvesteringer i statlig og kommunal forvaltning samt tilsvarende innkjøp foretatt av statlig og kommunal forretningsdrift. Innkjøp foretatt av offentlig eide foretak ellers (ASA/AS og SF) regnes ikke som offentlige og er derfor ikke med i statistikken. Tallene for 2005 og 2006 er foreløpige.

Tabeller: