11215_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/offinnkj/arkiv
11215
Offentlige innkjøp økte med 11 milliarder
statistikk
2004-11-19T10:00:00.000Z
Offentlig sektor
no
offinnkj, Offentlige innkjøp (opphørt), varer, tjenester, offentlig forvaltning, statsforvaltingen, kommuneforvaltningen, offentlig forretningsdriftOffentlig forvaltning , Offentlig sektor
false

Offentlige innkjøp (opphørt)2003

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Offentlige innkjøp økte med 11 milliarder

Offentlig sektors samlede innkjøp av varer og tjenester utgjorde nær 240 milliarder kroner ved utgangen av 2003. Dette tilsvarer en økning på vel 11 milliarder eller 5 prosent i forhold til året før. Som andel av bruttonasjonalproduktet (BNP) utgjorde de offentlige innkjøpene vel 15 prosent.

Offentlige innkjøp omfatter utgifter til varer, tjenester og bruttorealinvesteringer i statlig og kommunal forvaltning, samt tilsvarende innkjøp foretatt av statlig og kommunal forretningsdrift, særlig energi- og renovasjonsvirksomhet. Innkjøp foretatt av offentlig eide foretak ellers (AS/ASA samt enkelte KF, FKF og IKS) regnes ikke som offentlige innkjøp og er derfor ikke med i statistikken. Tallene for 2002 og 2003 er foreløpige.

Forvaltningens innkjøp utgjorde om lag 80 prosent eller 192,1 milliarder kroner av de samlede innkjøpene på 239,6 milliarder kroner i offentlig sektor. Offentlig forretningsdrift står for de resterende 20 prosent av innkjøpene. De offentlige innkjøpene utgjorde 15,3 prosent av bruttonasjonalproduktet i 2003 mot vel 15,0 prosent i 2002.

Kommuneforvaltingen kjøper for mer

I offentlig forvaltning var innkjøpene på 192,1 milliarder i 2003. Dette er en økning på 5,9 milliarder eller 3,2 prosent fra året før. I kommuneforvaltningen økte innkjøpene med 6,3 milliarder eller 8,7 prosent. Kommunenes innkjøp økte med 9,1 prosent, mens fylkeskommunenes innkjøp økte med 6,2 prosent fra 2002 til 2003. Statsforvaltningen hadde en nedgang i innkjøpene med 0,4 prosent fra 2002 til 2003.

Revisjon av kommuneregnskapene for 2001 medførte en kraftig oppjustering i produktkjøp til husholdninger. Revisjonen henger sammen med at det nye rapporteringssystemet for kommunene, KOSTRA, gir mer detaljerte opplysninger som er innarbeidet i regnskapet fra og med endelig regnskap for 2001. Denne revisjonen er foretatt etter forrige publisering i november 2003.

Offentlige innkjøp. 2002-2003
Offentlige innkjøp *Milliarder kroner Endring
i prosent
2002* 2003*
I alt  228,2     239,6     5,0
A. Offentlig forvaltning  186,1  192,1 3,2
Statsforvaltningen  113,1  112,7 -0,4
Statsforvaltn. ekskl. forsvaret 95,9 95,8 -0,1
Forsvaret 17,2 16,9 -1,7
Kommuneforvaltningen 73,0 79,4 8,7
Kommuner 63,1 68,8 9,1
Fylkeskommuner 9,9 10,5 6,2
B. Offentlig forretningsdrift 42,1 47,5 12,8
Statlig ekskl. oljesektoren 7,2 6,9 -3,4
Oljesektoren 31,2 38,1 22,4
Kommunal og fylkeskommunal 3,8 2,4 -35,4

Økning i innkjøpene innenfor oljesektoren av offentlig forretningsdrift

Innkjøpene i offentlig forretningsdrift utgjorde 47,5 milliarder kroner ved utgangen av 2003. Dette er en økning på 5,4 milliarder kroner, eller 12,8 prosent, sammenlignet med 2002. Økningen kom innenfor oljesektoren hvor innkjøpene økte med 7,0 milliarder eller 22,4 prosent. Bruttoinvesteringene i fast realkapital ble mer enn fordoblet fra 2002 til 2003, mens produktinnsatsen ble redusert med 1,3 milliarder eller 5,3 prosent. For statlig forretningsdrift eksklusive oljesektoren ble innkjøpene redusert med 0,2 milliarder eller 3,4 prosent fra 2002 til 2003.

For kommunal og fylkeskommunal forretningsdrift ble innkjøpene redusert med 1,3 milliarder eller 35,4 prosent fra 2002 til 2003. Nedgangen de senere årene har også sammenheng med organisasjonsendringer. Foretak som blir aksjeselskaper er ikke lenger med i denne statistikken.

Tabeller: