54191_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/offinnkj/aar
54191
Offentlige innkjøp for 380 milliarder
statistikk
2011-12-06T10:00:00.000Z
Offentlig sektor
no
offinnkj, Offentlige innkjøp (opphørt), varer, tjenester, offentlig forvaltning, statsforvaltingen, kommuneforvaltningen, offentlig forretningsdriftOffentlig forvaltning , Offentlig sektor
false

Offentlige innkjøp (opphørt)2010

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Offentlige innkjøp for 380 milliarder

Det samlede innkjøp av varer og tjenester for offentlig sektor utgjorde om lag 380 milliarder kroner i 2010. Dette er en økning på om lag 10 milliarder, eller 2,8 prosent, fra året før. De offentlige innkjøpene utgjorde 15,1 prosent av bruttonasjonalproduktet.

Innkjøpene i offentlig forvaltning økte med om lag 5,5 milliarder kroner, mens innkjøpene for offentlig forretningsdrift økte med omlag 5,1 milliarder kroner fra året før.

Forvaltningen står for 80 prosent av innkjøpene

Stats- og kommuneforvaltningens innkjøp utgjorde nesten 80 prosent av de samlede innkjøpene i offentlig sektor i 2010. Innkjøpene i statsforvaltningen er beregnet til om lag 159 milliarder kroner i 2010. De statlige helseforetakene, universiteter og høgskoler, Forsvaret, Statens vegvesen og Jernbaneverket er blant virksomhetene med de største innkjøpene. Les mer om ressursinnsatsen til disse enkeltvirksomhetene i StatRes .

Kommuneforvaltningens innkjøp anslås til drøyt 144 milliarder kroner i 2010, noe som tilsvarer en økning på mer enn 50 prosent siden 2006. Det er særlig den sterke veksten i bruttorealinvesteringene som forklarer utviklingen. Økningen må også sees i sammenheng med veireformen i 2010, som medførte at ansvaret for en betydelig del av riksveinettet ble overført fra staten til fylkeskommunene. Dette bidro til en økning i innkjøpene i kommuneforvaltningen i form av vedlikeholdsutgifter og investeringer. Detaljerte data om utgiftene i kommuneforvaltningen finnes i KOSTRA .

Innkjøpene øker i offentlig forretningsdrift grunnet oljesektoren

Innkjøpene i den samlede offentlige forretningsdriften utgjorde 77,3 milliarder kroner ved utgangen av 2010. Dette er 5,3 milliarder kroner, eller 6,9 prosent, mer enn i året før. Hovedgrunnen til økningen er at innkjøpene i oljesektoren har gått opp med om lag 6,2 milliarder kroner fra 2009.

Innkjøpene i den kommunale og fylkeskommunale forretningsdriften minket med om lag 1,4 milliarder kroner, til 9,1 milliarder i 2010.

Offentlige innkjøp. 2009-2010
  Milliarder kroner Endring i prosent
  2009* 2010*
I alt  370,3  380,9 2,9
A. Offentlig forvaltning  298,0  303,5 1,8
Statsforvaltningen  166,4  159,1 -4,4
Statsforvaltn. eksl. forsvaret  143,2  139,4 -2,7
Forsvaret 23,3 19,8 -15,0
Kommuneforvaltningen  131,6  144,4 9,7
Kommuner  113,6  118,9 4,6
Fylkeskommuner 18,0 25,5 42,1
B. Offentlig forretningsdrift 72,3 77,3 7,0
Statlig ekskl. oljesekt. 3,4 3,6 7,5
Oljesektoren 58,4 64,6 10,6
Kommunal og fylkeskom. 10,5 9,1 -13,3

Hva er offentlige innkjøp?

Offentlige innkjøp omfatter utgifter til varer, tjenester og bruttorealinvesteringer i statlig og kommunal forvaltning, samt tilsvarende innkjøp foretatt av statlig og kommunal forretningsdrift. Innkjøp foretatt av offentlig eide foretak ellers (ASA/AS og SF) regnes ikke som offentlige og er derfor ikke med i statistikken.

Omklassifisering

Statsbygg og Forsvarsbygg er omklassifisert fra statlig forretningsdrift til statsforvaltningen. Statsbygg er endret fra og med 2003, mens Forsvarsbygg er endret fra og med 2004.

Om lag 170 kommunale foretak er omklassifisert fra kommunal forretningsdrift til kommuneforvaltningen. Disse enhetene er tatt ut fra forretningsdrift for årene fra og med 2006.

Tabeller: