53399
/offentlig-sektor/statistikker/folketrygdfond/halvaar
53399
Beholdningen på stedet hvil
statistikk
2011-09-26T10:00:00.000Z
Offentlig sektor
no
folketrygdfond, Statens pensjonsfond Norge (opphørt), folketrygdfondet, aksjer, andeler, bankinnskudd, obligasjoner, grunnfondsbevis, eiendeler, gjeld, egenkapitalStatlige finanser, Offentlig sektor
false

Statens pensjonsfond Norge (opphørt)1. halvår 2011

Statistikken er opphørt. Se websidene til Folketrygdfondet.

 

Denne statistikken inkluderer ikke poster i Folketrygdfondets balanse utover Statens pensjonsfond Norge.

 

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Beholdningen på stedet hvil

Beholdningen i Statens pensjonsfond Norge var verdsatt til 139,1 milliarder kroner ved utgangen av juni 2011. Dette er marginalt ned fra utgangen av 2010.

Verdien av Statens pensjonsfond Norge falt med 0,4 milliarder kroner i løpet av årets seks første måneder, en reduksjon på 0,3 prosent. Mellom aktivaklassene var det likevel store forandringer. Mens obligasjonsbeholdningen økte med 9,9 milliarder kroner, falt aksjer, andeler og grunnfondsbevis med 9,2 milliarder. Også bankinnskudd og andre fordringer ble reduserte, med henholdsvis 0,7 og 0,5 milliarder kroner.

Obligasjonsbeholdningen i kredittforetak kraftig opp

Obligasjonsbeholdningen økte fra 44,9 milliarder kroner ved utgangen av fjoråret til 54,8 milliarder ved utgangen av juni 2011. Dette tilsvarer en vekst på i overkant av 22 prosent. Brorparten av økningen var i obligasjoner i kredittforetak, som økte fra 4,7 milliarder kroner ved utgangen av 2010, til 12,5 milliarder et halvt år senere. Dette utgjør en økning på 164 prosent. Obligasjoner i finansielle foretak, som kredittforetak er en undersektor av, utgjør nå 52 prosent av obligasjonsporteføljen.

Nedgang i aksjer, andeler og grunnfondsbevis

Aksjer, andeler og grunnfondsbevis utgjorde 57 prosent av verdiene i fondet ved utgangen av juni 2011, ned fra en andel på 63 prosent ved utgangen av fjoråret. Av en total aksjeportefølje verdsatt til 78,8 milliarder kroner, er 53 milliarder kroner, eller 67 prosent, plassert i ikke-finansielle foretak. Av dette var 35,5 milliarder kroner investert i privateide foretak. Det er en nedgang på 7,3 milliarder kroner, eller 20 prosent, sammenlignet med seks måneder før.

Ved utgangen av 1. halvår av 2011 hadde Statens pensjonsfond Norge aksjer, andeler og grunnfondsbevis i utlandet verdsatt til 18,1 milliarder kroner, mens den utenlandske obligasjonsbeholdningen var på 9,8 milliarder kroner.

Statens pensjonsfond Norge

Statens pensjonsfond ble med virkning fra 1. januar 2006 etablert som en overbygning over Statens pensjonsfond utland (tidligere Statens petroleumsfond) og Statens pensjonsfond Norge (tidligere Folketrygdefondet). I motsetning til Statens pensjonsfond utland, investerer Statens pensjonsfond Norge kun i Norge og de andre nordiske landene.

Med virkning fra 1. januar 2007 ble Folketrygdfondet underlagt ny forvaltningsforskrift. Den nye forskriften tydeliggjør skillet mellom organisasjonen Folketrygdfondet som kapitalforvalter og Statens pensjonsfond Norge som et kapitalinnskudd i Folketrygdfondet. 1. januar 2008 ble Folketrygdfondet etablert som særlovsselskap med eget regnskap, og fra 2009 forvalter Folketrygdfondet også Statens obligasjonsfond. Denne statistikken inkluderer ikke poster i Folketrygdfondets balanse utover Statens pensjonsfond Norge.

Tabeller: