11339
/offentlig-sektor/statistikker/folketrygdfond/halvaar
11339
Statens pensjonsfond - Norge ned 3 prosent
statistikk
2010-11-09T10:00:00.000Z
Offentlig sektor
no
folketrygdfond, Statens pensjonsfond Norge (opphørt), folketrygdfondet, aksjer, andeler, bankinnskudd, obligasjoner, grunnfondsbevis, eiendeler, gjeld, egenkapitalStatlige finanser, Offentlig sektor
false

Statens pensjonsfond Norge (opphørt)1. halvår 2010

Statistikken er opphørt. Se websidene til Folketrygdfondet.

 

Denne statistikken inkluderer ikke poster i Folketrygdfondets balanse utover Statens pensjonsfond Norge.

 

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Statens pensjonsfond - Norge ned 3 prosent

Eiendelene i Statens pensjonsfond - Norge hadde ved utgangen av første halvår 2010 en verdi på 115,1 milliarder kroner. Dette var en reduksjon på 3,6 milliarder kroner, eller 3 prosent, fra andre halvår 2009.

Sammenliknet med første halvår 2009 økte kapitalen med 13,3 milliarder. Dette tilsvarte en økning på 13 prosent.

Verdien av porteføljen av aksjer, andeler og grunnfondsbevis var ved utgangen av perioden på 66,7 milliarder, mot 73,3 milliarder ved utgangen av andre halvår 2009. Dette tilsvarer en reduksjon i verdien av fondets aksjer og andeler på nesten 9 prosent. Porteføljen av obligasjoner hadde en verdi på 44,5 milliarder kroner, mot 41,8 milliarder ved utgangen av andre halvår 2009. Dette var en økning 6,4 prosent fra andre halvår 2009. Beholdningene av bankinnskudd, sertifikater og andre fordringer var på til sammen 3,9 milliarder ved utgangen av juni i år.

Porteføljens sammensetning

Verdien av porteføljen av aksjer, andeler og grunnfondsbevis som andel av de totale eiendelene ble noe redusert i første halvår 2010, og utgjorde 58 prosent. De største postene i porteføljen var plasseringer i private ikke-finansielle foretak, i statlig eide foretak og i de andre nordiske landene. I porteføljen av obligasjoner var plasseringer i sparebanker den største posten, fulgt av plasseringer i de andre nordiske landene.

Den samlede verdien av plasseringer i obligasjoner og i aksjer, andeler og grunnfondsbevis i de andre nordiske landene var ved utgangen av første halvår 2010 på 22,5 milliarder kroner. Dette tilsvarte 19,5 prosent av de totale eiendelene en økning fra 17,8 prosent ved utgangen av 2009.

Statens pensjonsfond - Norge

Statens pensjonsfond ble med virkning fra 1. januar 2006 etablert som en overbygning over Statens pensjonsfond - Utland (tidligere Statens petroleumsfond) og Statens pensjonsfond - Norge (tidligere Folketrygdefondet). I motsetning til Statens pensjonsfond - Utland, investerer Statens pensjonsfond - Norge kun i Norge og de andre nordiske landene.

Med virkning fra 1. januar 2007 ble Folketrygdfondet underlagt ny forvaltningsforskrift. Den nye forskriften tydeliggjør skillet mellom organisasjonen Folketrygdfondet som kapitalforvalter og Statens pensjonsfond - Norge som et kapitalinnskudd i Folketrygdfondet. 1. januar 2008 ble Folketrygdfondet etablert som særlovsselskap med eget regnskap, og fra 2009 forvalter Folketrygdfondet også Statens obligasjonsfond. Denne statistikken inkluderer ikke poster i Folketrygdfondets balanse utover Statens pensjonsfond - Norge.