11295
/offentlig-sektor/statistikker/folketrygdfond/halvaar
11295
Statens pensjonsfond - Norge øker igjen
statistikk
2010-03-25T10:00:00.000Z
Offentlig sektor
no
folketrygdfond, Statens pensjonsfond Norge (opphørt), folketrygdfondet, aksjer, andeler, bankinnskudd, obligasjoner, grunnfondsbevis, eiendeler, gjeld, egenkapitalStatlige finanser, Offentlig sektor
false

Statens pensjonsfond Norge (opphørt)2. halvår 2009

Statistikken er opphørt. Se websidene til Folketrygdfondet.

 

Denne statistikken inkluderer ikke poster i Folketrygdfondets balanse utover Statens pensjonsfond Norge.

 

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Statens pensjonsfond - Norge øker igjen

Eiendelene i Statens pensjonsfond - Norge hadde ved utgangen av andre halvår 2009 en verdi på 118,8 milliarder kroner. Dette var en økning på 17 milliarder kroner, eller 16,7 prosent, fra første halvår 2009. Sammenliknet med andre halvår 2008 økte kapitalen med 29,1 milliarder.

Verdien av porteføljen av aksjer, andeler og grunnfondsbevis var ved utgangen av 2009 på 73,3 milliarder, mot 63,6 milliarder ved utgangen av første halvår 2009. Dette tilsvarer en økning i verdien av fondets aksjer og andeler på 15,2 prosent. Porteføljen av obligasjoner hadde en verdi på nesten 41,8 milliarder kroner, mot 35 milliarder ved utgangen av første halvår 2009. Dette var en økning på 19,6 prosent fra første halvår 2009. Beholdningene av bankinnskudd og andre fordringer var på til sammen 3,3 milliarder ved utgangen av fjoråret.

Porteføljens sammensetning

Verdien av porteføljen av aksjer, andeler og grunnfondsbevis som andel av de totale eiendelene ble noe redusert i andre halvår 2009, og utgjorde 62 prosent. De største postene i porteføljen var plasseringer i private ikke-finansielle foretak, i statlig eide foretak og i de andre nordiske landene. I porteføljen av obligasjoner var plasseringer i sparebanker den største posten, fulgt av plasseringer i de andre nordiske landene og plasseringer i statsforvaltningen.

Den samlede verdien av plasseringer i obligasjoner og i aksjer, andeler og grunnfondsbevis i de andre nordiske landene var ved utgangen av andre halvår 2009 på 21,1 milliarder kroner. Dette tilsvarer drøye 18 prosent av de totale eiendelene. Denne andelen har holdt seg stabil det siste året.

Statens pensjonsfond - Norge

Statens pensjonsfond ble med virkning fra 1. januar 2006 etablert som en overbygning over Statens pensjonsfond - Utland (tidligere Statens petroleumsfond) og Statens pensjonsfond - Norge (tidligere Folketrygdfondet). I motsetning til Statens pensjonsfond - Utland, investerer Statens pensjonsfond - Norge kun i Norge og de andre nordiske landene.

Med virkning fra 1. januar 2007 ble Folketrygdfondet underlagt ny forvaltningsforskrift. Den nye forskriften tydeliggjør skillet mellom organisasjonen Folketrygdfondet som kapitalforvalter og Statens pensjonsfond - Norge som et kapitalinnskudd i Folketrygdfondet. 1. januar 2008 ble Folketrygdfondet etablert som særlovsselskap med eget regnskap, og fra 2009 forvalter Folketrygdfondet også Statens obligasjonsfond. Denne statistikken inkluderer ikke poster i Folketrygdfondets balanse utover Statens pensjonsfond - Norge.

Tabeller: