11297
/offentlig-sektor/statistikker/folketrygdfond/halvaar
11297
Statens pensjonsfond - Norge øker igjen
statistikk
2009-09-25T10:00:00.000Z
Offentlig sektor
no
folketrygdfond, Statens pensjonsfond Norge (opphørt), folketrygdfondet, aksjer, andeler, bankinnskudd, obligasjoner, grunnfondsbevis, eiendeler, gjeld, egenkapitalStatlige finanser, Offentlig sektor
false

Statens pensjonsfond Norge (opphørt)1. halvår 2009

Statistikken er opphørt. Se websidene til Folketrygdfondet.

 

Denne statistikken inkluderer ikke poster i Folketrygdfondets balanse utover Statens pensjonsfond Norge.

 

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Statens pensjonsfond - Norge øker igjen

Eiendelene i Statens pensjonsfond - Norge hadde ved utgangen av første halvår 2009 en verdi på 101,8 milliarder kroner. Dette er en økning på 12,1 milliarder kroner, eller snaue 14 prosent, fra utgangen av 2008. Sammenliknet med første halvår 2008 tilsvarer det likevel en nedgang på 13,8 milliarder kroner, eller nesten 12 prosent.

Verdien av porteføljen av aksjer, andeler og grunnfondsbevis var ved utgangen av første halvår i år på 63,6 milliarder, mot 45,6 milliarder ved utgangen av fjoråret - en økning på 18 milliarder kroner, eller 40 prosent. Porteføljen av obligasjoner hadde en verdi på nesten 35 milliarder kroner, mot 38.8 milliarder ved utgangen av 2008. Dette er en nedgang på 3,8 milliarder, eller 10 prosent. Fondet hadde per første halvår 2009 ingen beholdning av sertifikater. Ved utgangen av 2008 var beholdningen av slike verdipapirer på 1,9 milliarder kroner. Beholdningene av bankinnskudd og andre fordringer var på til sammen 3,2 milliarder.

Porteføljens sammensetning

Verdien av porteføljen av aksjer, andeler og grunnfondsbevis økte som andel av de totale eiendelene, og utgjorde 63 prosent ved utgangen av første halvår 2009. De største postene i porteføljen var plasseringer i private ikke-finansielle foretak, i statlig eide foretak og i de andre nordiske landene. I porteføljen av obligasjoner var plasseringer i sparebanker den største posten, fulgt av plasseringer i de andre nordiske landene og plasseringer i statsforvaltningen.

Den samlede verdien av plasseringer i obligasjoner og i aksjer, andeler og grunnfondsbevis i de andre nordiske landene var ved utgangen av første halvår 2009 på 18,6 milliarder kroner. Dette tilsvarer drøye 18 prosent av de totale eiendelene, den samme andelen som ved utgangen av 2008.

Statens pensjonsfond - Norge

Statens pensjonsfond ble med virkning fra 1. januar 2006 etablert som en overbygning over Statens pensjonsfond - Utland (tidligere Statens petroleumsfond) og Statens pensjonsfond - Norge (tidligere Folketrygdfondet). I motsetning til Statens pensjonsfond - Utland, investerer Statens pensjonsfond - Norge kun i Norge og de andre nordiske landene.

Med virkning fra 1. januar 2007 ble Folketrygdfondet underlagt ny forvaltningsforskrift. Den nye forskriften tydeliggjør skillet mellom organisasjonen Folketrygdfondet som kapitalforvalter og Statens pensjonsfond - Norge som et kapitalinnskudd i Folketrygdfondet. 1. januar 2008 ble Folketrygdfondet etablert som særlovsselskap med eget regnskap, og fra 2009 forvalter Folketrygdfondet også Statens obligasjonsfond. Denne statistikken inkluderer ikke poster i Folketrygdfondets balanse utover Statens pensjonsfond - Norge.

Tabeller: