11299
/offentlig-sektor/statistikker/folketrygdfond/halvaar
11299
Redusert med en fjerdedel
statistikk
2009-03-27T10:00:00.000Z
Offentlig sektor
no
folketrygdfond, Statens pensjonsfond Norge (opphørt), folketrygdfondet, aksjer, andeler, bankinnskudd, obligasjoner, grunnfondsbevis, eiendeler, gjeld, egenkapitalStatlige finanser, Offentlig sektor
false

Statens pensjonsfond Norge (opphørt)2. halvår 2008

Statistikken er opphørt. Se websidene til Folketrygdfondet.

 

Denne statistikken inkluderer ikke poster i Folketrygdfondets balanse utover Statens pensjonsfond Norge.

 

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Redusert med en fjerdedel

Eiendelene i Statens pensjonsfond - Norge var verdt 89,7 milliarder kroner ved utgangen av 2008. Dette er en nedgang på 27,9 milliarder kroner, eller 23,7 prosent, fra inngangen til 2008.

Nesten hele nedgangen kom i løpet av andre halvår 2008, hvor verdien av eiendelene i fondet ble redusert med 25,9 milliarder kroner.

Den største nedgangen var i verdien av aksjer, andeler og grunnfondsbevis. Denne beholdningen gikk ned med 24,5 milliarder kroner, eller 34,9 prosent, sammenliknet med utgangen av 2007.

Reduksjonen i verdien av plasseringene i obligasjoner var på 3 milliarder, eller 7,1 prosent. Også verdien av beholdningen av sertifikater og beholdningen av andre fordringer gikk ned, med henholdsvis 1 milliard og 118 millioner kroner.

Det var en økning på 588 millioner i verdien av beholdningen av bankinnskudd.

Sammensetningen av porteføljen

Verdien av porteføljen av aksjer, andeler og grunnfondsbevis var på 45,6 milliarder kroner ved utgangen av 2008. Plasseringer i private ikke-finansielle foretak, i statlig eide foretak og i utlandet utgjorde det meste av denne porteføljen. Porteføljen av obligasjoner hadde en verdi på 38,8 milliarder kroner. Plasseringer i sparebanker var her den viktigste posten, fulgt av plasseringer i utlandet og plasseringer i statsforvaltningen. Beholdningene av bankinnskudd, sertifikater og andre fordringer hadde en samlet verdi på 5,3 milliarder kroner.

Verdien av plasseringer i enheter hjemmehørende i de andre nordiske landene var på 16,4 milliarder kroner ved utgangen av 2008. Disse var fordelt på obligasjoner, aksjer, andeler og grunnfondsbevis, og utgjorde 18,3 prosent av de totale eiendelene.

Statens pensjonsfond - Norge

Statens pensjonsfond ble med virkning fra 1. januar 2006 etablert som en overbygning over Statens pensjonsfond - Utland (tidligere Statens petroleumsfond) og Statens pensjonsfond - Norge (tidligere Folketrygdefondet). I motsetning til Statens pensjonsfond - Utland, investerer Statens pensjonsfond - Norge kun i Norge og de andre nordiske landene.

Med virkning fra 1. januar 2007 ble Folketrygdfondet underlagt ny forvaltningsforskrift. Den nye forskriften tydeliggjør skillet mellom organisasjonen Folketrygdfondet som kapitalforvalter og Statens pensjonsfond - Norge som et kapitalinnskudd i Folketrygdfondet. 1. januar 2008 ble Folketrygdfondet etablert som særlovsselskap med eget regnskap, og fra 2009 forvalter Folketrygdfondet også Statens obligasjonsfond. Denne statistikken inkluderer ikke poster i Folketrygdfondets balanse utover Statens pensjonsfond - Norge.

Tabeller: