11301
/offentlig-sektor/statistikker/folketrygdfond/halvaar
11301
Nedgang i Statens pensjonsfond - Norge
statistikk
2008-09-29T10:00:00.000Z
Offentlig sektor
no
folketrygdfond, Statens pensjonsfond Norge (opphørt), folketrygdfondet, aksjer, andeler, bankinnskudd, obligasjoner, grunnfondsbevis, eiendeler, gjeld, egenkapitalStatlige finanser, Offentlig sektor
false

Statens pensjonsfond Norge (opphørt)1. halvår 2008

Statistikken er opphørt. Se websidene til Folketrygdfondet.

 

Denne statistikken inkluderer ikke poster i Folketrygdfondets balanse utover Statens pensjonsfond Norge.

 

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Nedgang i Statens pensjonsfond - Norge

Eiendelene i Statens pensjonsfond - Norge hadde ved utgangen av 1. halvår 2008 en verdi på totalt 115,6 milliarder kroner. Dette var 2 milliarder, eller 1,7 prosent, mindre enn ved årsskiftet.

Reduksjonen var størst i verdien av beholdningen av aksjer, andeler og grunnfondsbevis, som gikk ned med 2,8 milliarder, eller 3,9 prosent. Verdien av porteføljen av obligasjoner gikk ned med litt over en halv milliard, tilsvarende 1,3 prosent. Verdien av bankinnskuddene og verdien av beholdningene med sertifikater økte med henholdsvis 2,4 milliarder og nesten 340 millioner, mens verdien av beholdningen av andre fordringer hittil i år har gått ned med drøyt 1,4 milliarder kroner i forhold til inngangen til 2008.

Porteføljens sammensetning

Plasseringer i enheter hjemmehørende i de andre nordiske landene sto for 19,6 milliarder, eller 17 prosent av de totale eiendelene. Porteføljen av aksjer, andeler og grunnfondsbevis hadde ved utgangen av 1. halvår 2008 en verdi på 67,3 milliarder kroner. Porteføljen var fordelt på statlige og private ikke-finansielle foretak, livsforsikringsselskaper, forretningsbanker og utlandet.

Porteføljen av obligasjoner hadde en verdi på 41,2 milliarder kroner ved utgangen av 1. halvår 2008. Porteføljen fordelte seg på stats- og trygdeforvaltningen, forretningsbanker, sparebanker, private kredittforetak, livsforsikringsselskaper, finansielle holdingselskaper, offentlige og private ikke-finansielle foretak samt utlandet.

Beholdningene av bankinnskudd, sertifikater og andre fordringer hadde en samlet verdi på 7 milliarder ved utgangen av 1. halvår 2008.

Statens pensjonsfond - Norge

Statens pensjonsfond ble med virkning fra 1. januar 2006 etablert som en overbygning over Statens pensjonsfond - Utland (tidligere Statens petroleumsfond) og Statens pensjonsfond - Norge (tidligere Folketrygdefondet). I motsetning til Statens pensjonsfond - Utland, investerer Statens pensjonsfond - Norge kun i Norge og de andre nordiske landene.

Med virkning fra 1. januar 2007 ble Folketrygdfondet underlagt ny forvaltningsforskrift. Den nye forskriften tydeliggjør skillet mellom organisasjonen Folketrygdfondet som kapitalforvalter og Statens pensjonsfond - Norge som et kapitalinnskudd i Folketrygdfondet. 1. januar 2008 ble Folketrygdfondet etablert som særlovsselskap med eget regnskap, og fra 2009 forvalter Folketrygdfondet også Statens obligasjonsfond. Denne statistikken inkluderer ikke poster i Folketrygdfondets balanse utover Statens pensjonsfond - Norge.

Tabeller: