11305
/offentlig-sektor/statistikker/folketrygdfond/halvaar
11305
Vekst i Statens pensjonsfond - Norge
statistikk
2007-09-21T10:00:00.000Z
Offentlig sektor
no
folketrygdfond, Statens pensjonsfond Norge (opphørt), folketrygdfondet, aksjer, andeler, bankinnskudd, obligasjoner, grunnfondsbevis, eiendeler, gjeld, egenkapitalStatlige finanser, Offentlig sektor
false

Statens pensjonsfond Norge (opphørt)1. halvår 2007

Statistikken er opphørt. Se websidene til Folketrygdfondet.

 

Denne statistikken inkluderer ikke poster i Folketrygdfondets balanse utover Statens pensjonsfond Norge.

 

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Vekst i Statens pensjonsfond - Norge

Kapitalen i Statens pensjonsfond - Norge var ved utgangen av 1. halvår 2007 på 119 milliarder kroner. Oppgangen var på 10 milliarder, eller 9 prosent, sammenliknet med inngangen til 2007.

Beholdningen av aksjer, andeler og grunnfondsbevis økte mest med en oppgang på 10,5 milliarder, eller 16,6 prosent. Verdien av beholdningen av obligasjoner gikk ned med 3,5 milliarder, tilsvarende 9,0 prosent, mens verdiene av beholdningene av bankinnskudd, sertifikater og andre fordringer steg samlet med om lag 3 milliarder kroner i forhold til inngangen til 2007.

Porteføljens sammensetning

Porteføljen av aksjer, andeler og grunnfondsbevis som var plassert i det norske markedet hadde en markedsverdi på 60,4 milliarder kroner, tilsvarende 50,8 prosent av den totale kapitalen. Porteføljen var fordelt på statlige og private ikke-finansielle foretak, livsforsikringsselskaper, forretningsbanker og sparebanker.

Porteføljen av rentebærende verdipapirer som var plassert i det norske markedet hadde en markedsverdi på 40,8 milliarder kroner, tilsvarende 34,3 prosent av den totale kapitalen. Porteføljen var plassert i obligasjoner, sertifikater og bankinnskudd. Obligasjonene utgjorde mesteparten av den rentebærende porteføljen, og fordelte seg i hovedsak på stats- og trygdeforvaltningen, finansielle foretak samt offentlig og private ikke-finansielle foretak.

Markedsverdien av den utenlandske porteføljen var ved utgangen av 1. halvår 2007 på 17,5 milliarder kroner. Av dette var 13,5 milliarder plassert i aksjer, andeler og grunnfondsbevis, mens 4 milliarder var plassert i rentebærende verdipapirer. Dette tilsvarte henholdsvis 11,3 og 3,4 prosent av den totale fondskapitalen.

Statens pensjonsfond - Norge

Statens pensjonsfond ble med virkning fra 1. januar 2006 etablert som en overbygning over Statens petroleumsfond (Statens pensjonsfond - Utland) og Folketrygdefondet. Med virkning fra 1. januar 2007 ble Folketrygdfondet underlagt ny forvaltningsforskrift. Den nye forskriften tydeliggjør skillet mellom organisasjonen Folketrygdfondet som kapitalforvalter og Statens pensjonsfond - Norge som et kapitalinnskudd i Folketrygdfondet. Folketrygdfondet fremstår etter dette som en rendyrket forvalter av statlige midler.

Tabeller: