11307
/offentlig-sektor/statistikker/folketrygdfond/halvaar
11307
109 milliarder i Statens pensjonsfond - Norge
statistikk
2007-03-22T10:00:00.000Z
Offentlig sektor
no
folketrygdfond, Statens pensjonsfond Norge (opphørt), folketrygdfondet, aksjer, andeler, bankinnskudd, obligasjoner, grunnfondsbevis, eiendeler, gjeld, egenkapitalStatlige finanser, Offentlig sektor
false

Statens pensjonsfond Norge (opphørt)2. halvår 2006

Statistikken er opphørt. Se websidene til Folketrygdfondet.

 

Denne statistikken inkluderer ikke poster i Folketrygdfondets balanse utover Statens pensjonsfond Norge.

 

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

109 milliarder i Statens pensjonsfond - Norge

Kapitalen i Statens pensjonsfond - Norge, var ved utgangen av 2006 på 109 milliarder kroner. Fondet hadde aksjer, andeler og grunnfondsbevis verdt 63 milliarder og obligasjoner verdt 39 milliarder kroner.

Porteføljen av aksjer, andeler og grunnfondsbevis utgjorde 58,1 prosent av den totale porteføljen på 109 milliarder målt i markedsverdier, og var fordelt på statlige og private ikke-finansielle foretak, livsforsikringsselskaper, forretningsbanker, sparebanker samt utlandet. Verdien av den utenlandske porteføljen var ved utgangen av 2006 på 13,6 milliarder kroner. Dette tilsvarer 12,5 prosent av den totale fondskapitalen og 21,5 prosent av porteføljen av aksjer, andeler og grunnfondsbevis.

Porteføljen av rentebærende verdipapirer var plassert i obligasjoner, sertifikater og bankinnskudd. Obligasjonene utgjorde mesteparten av den rentebærende porteføljen, og fordelte seg i hovedsak på stats- og trygdeforvaltningen, finansielle foretak samt offentlig og private ikke-finansielle foretak.

Utviklingen gjennom året

Ved utgangen av 2006 var verdien av kapitalen i fondet 82 milliarder kroner, eller 43 prosent, lavere enn ved utgangen av 2005. Dette skyldes hovedsakelig nedskrivning og konvertering av kontolån til statskassen. Nedskrivningen gir seg utslag i at finansobjektet utlån i tabell 1 går ned med 96,6 milliarder kroner sammenlignet med utgangen av 2005. Ettersom staten selv er både låntaker og långiver, vil avviklingen av kontolånsordningen ikke påvirke statsforvaltningens finansielle nettoformue.

Beholdningen av aksjer, andeler og grunnfondsbevis hadde ved utgangen av 2006 en samlet verdi på 63,4 milliarder kroner. Sammenlignet med verdien ved utgangen av 2005 var det en økning på 12,8 milliarder. Videre var verdien av beholdningen av obligasjoner på 39,3 milliarder kroner. Dette var 5 milliarder mer enn ved utgangen av 2005. Beholdningene av bankinnskudd, sertifikater og andre fordringer var samlet 3,4 milliarder kroner lavere enn ved utgangen av 2005.

Statens pensjonsfond - Norge

Statens pensjonsfond ble med virkning fra 1. januar 2006 etablert som en overbygning over Statens petroleumsfond (Statens pensjonsfond - Utland) og Folketrygdefondet. Med virkning fra 1. januar 2007 ble Folketrygdfondet underlagt ny forvaltningsforskrift. Den nye forskriften tydeliggjør skillet mellom organisasjonen Folketrygdfondet som kapitalforvalter og Statens pensjonsfond - Norge som et kapitalinnskudd i Folketrygdfondet. Folketrygdfondet fremstår etter dette som en rendyrket forvalter av statlige midler.

Tabeller: