11309
/offentlig-sektor/statistikker/folketrygdfond/halvaar
11309
Folketrygdfondets kapital øker
statistikk
2006-09-22T10:00:00.000Z
Offentlig sektor
no
folketrygdfond, Statens pensjonsfond Norge (opphørt), folketrygdfondet, aksjer, andeler, bankinnskudd, obligasjoner, grunnfondsbevis, eiendeler, gjeld, egenkapitalStatlige finanser, Offentlig sektor
false

Statens pensjonsfond Norge (opphørt)1. halvår 2006

Statistikken er opphørt. Se websidene til Folketrygdfondet.

 

Denne statistikken inkluderer ikke poster i Folketrygdfondets balanse utover Statens pensjonsfond Norge.

 

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Folketrygdfondets kapital øker

Folketrygdfondets samlede kapital var ved utgangen av 1. halvår 2006 på 195,1 milliarder kroner. Sammenlignet med kapitalen ved utgangen av 2005 er dette en økning på 3,8 milliarder kroner, eller 2 prosent.

Denne avkastningen til kapitalen i Folketrygdfondet gjenspeiles i økningen i samlet kapital i perioden. I samme periode steg hovedindeksen på Oslo børs med 13,2 prosent. Noe av grunnen til at avkastningen i Folketrygdfondet er svakere enn i aksjemarkedet er at fondets midler hovedsakelig er plassert i rentebærende verdipapirer.

De viktige utlånene

Kontolån til statskassen, representert ved utlån i tabell 1, var ved utgangen av første halvår 2006 fondets største finansobjekt med en verdi på 108,2 milliarder kroner. Dette var 11,6 milliarder mer enn ved utgangen av 2005. Samlet utlån utgjorde 55,5 prosent av den samlede kapitalen.

Beholdningen av aksjer , andeler og grunnfondsbevis hadde ved utgangen av første halvår en samlet verdi på 53,2 milliarder kroner. Sammenlignet med verdien ved utgangen av 2005 var det en økning på 2,6 milliarder kroner. Videre var verdien av beholdningen av obligasjoner på 27,7 milliarder kroner. Dette var 6,6 milliarder mindre enn ved utgangen av 2005. Beholdningen av aksjer, andeler og grunnfondsbevis hadde ved utgangen av første halvår en andel på 27,3 prosent av den samlede kapitalen, mens obligasjonenes andel av den samlede kapitalen var på 14,2 prosent.

Beholdningen av obligasjoner, sertifikater, aksjer, andeler og grunnfondsbevis er fra og med 2. halvår 2004 vurdert til markedsverdier. Tidligere er disse beholdningene rapportert etter bokførte verdier. Dette innebærer at urealisert gevinst/tap, som tidligere ble presentert ved andre fordringer , fra og med 31. desember 2004 er henført til de finansobjektene som har frembrakt gevinsten/tapet.

Statens pensjonsfond - Norge

Statens pensjonsfond ble med virkning fra 1. januar 2006 etablert som en overbygning over Statens petroleumsfond (Statens pensjonsfond - Utland) og Folketrygdefondet. Det følger av lov om Statens pensjonsfond at innenlandsdelen av pensjonsfondet, Statens pensjonsfond - Norge, anbringes som et kapitalinnskudd i Folketrygdfondet. Etableringen av Statens pensjonsfond påvirker ikke den virksomhet Folketrygdefondet utøver.

Tabeller: