11311
/offentlig-sektor/statistikker/folketrygdfond/halvaar
11311
Økning i Folketrygdfondets kapital
statistikk
2006-03-24T10:00:00.000Z
Offentlig sektor
no
folketrygdfond, Statens pensjonsfond Norge (opphørt), folketrygdfondet, aksjer, andeler, bankinnskudd, obligasjoner, grunnfondsbevis, eiendeler, gjeld, egenkapitalStatlige finanser, Offentlig sektor
false

Statens pensjonsfond Norge (opphørt)2. halvår 2005

Statistikken er opphørt. Se websidene til Folketrygdfondet.

 

Denne statistikken inkluderer ikke poster i Folketrygdfondets balanse utover Statens pensjonsfond Norge.

 

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Økning i Folketrygdfondets kapital

Ved utgangen av 2005 hadde den samlede kapitalen i Folketrygdfondet en verdi på 191,3 milliarder kroner. Dette er en økning på 15,9 milliarder kroner, eller 9 prosent, sammenlignet med verdien ved utgangen av 2004.

I samme periode steg hovedindeksen på Oslo Børs med 40,5 prosent. Noe av grunnen til at avkastningen til Folketrygdfondet er betydelig svakere enn i aksjemarkedet er at fondets midler hovedsakelig er plassert i rentebærende verdipapirer. I henhold til regler fastsatt av Finansdepartementet skal minimum 65 prosent av fondets bokførte kapital plasseres i statlige verdipapirer. Av den private rammen på 35 prosent kan inntil 20 prosentpoeng plasseres i aksjer notert på børs i Norge, Danmark, Finland eller Sverige. Plassering i aksjer notert på børs utenfor Norge må samlet ikke overstige 20 prosent av fondets totalramme for aksjeplasseringer.

Økningen i Folketrygdfondets kapital kommer i størst grad til uttrykk gjennom økning i de to finansobjektene obligasjoner og aksjer , andeler og grunnfondsbevis . Beholdningen av obligasjoner hadde ved utgangen av 2005 en verdi på 34,3 milliarder kroner. Sammenlignet med utgangen av 2004 var dette en økning på 7,7 milliarder kroner. Beholdningen av aksjer, andeler og grunnfondsbevis hadde en verdi på 50,6 milliarder kroner ved utgangen av 2005. Dette var en økning på 9,7 milliarder kroner i forhold til utgangen av 2004.

Ved utgangen av 2005 var kontolån til statskassen, representert ved utlån i tabell 1, Folketrygdfondets største finansobjekt med en verdi på 96,6 milliarder kroner. Dette tilsvarer en andel på 50,5 prosent av fondets samlede kapital. Tilsvarende hadde de to finansobjektene aksjer , andeler og grunnfondsbevis og obligasjoner andeler på henholdsvis 26,4 og 17,9 prosent av samlet kapital.

Folketrygdfondet viser fra og med 2. halvår 2004 beholdninger av sertifikater , obligasjoner og aksjer , andeler og grunnfondsbevis etter markedsverdi. Tidligere er disse beholdningene rapportert etter bokførte verdier. Dette innebærer at urealisert gevinst/tap, som tidligere ble presentert ved andre fordringer, fra og med 31. desember 2004 er henført til de finansobjektene som har frembrakt gevinsten/tapet.

Statens pensjonsfond ble med virkning fra 1. januar 2006 etablert som en overbygning over Statens petroleumsfond og Folketrygdfondet. Virksomheten i de to fondene er videreført innenfor den nye overbygningen. Innenlandsdelen av pensjonsfondet, Statens pensjonsfond - Norge , forvaltes av Folketrygdfondet.

Tabeller: