11313
/offentlig-sektor/statistikker/folketrygdfond/halvaar
11313
Økning i Folketrygdfondets kapital
statistikk
2005-09-23T10:00:00.000Z
Offentlig sektor
no
folketrygdfond, Statens pensjonsfond Norge (opphørt), folketrygdfondet, aksjer, andeler, bankinnskudd, obligasjoner, grunnfondsbevis, eiendeler, gjeld, egenkapitalStatlige finanser, Offentlig sektor
false

Statens pensjonsfond Norge (opphørt)1. halvår 2005

Statistikken er opphørt. Se websidene til Folketrygdfondet.

 

Denne statistikken inkluderer ikke poster i Folketrygdfondets balanse utover Statens pensjonsfond Norge.

 

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Økning i Folketrygdfondets kapital

Folketrygdfondet øker sin kapital. Fondets samlede kapital utgjorde 184,4 milliarder kroner ved utgangen av første halvår 2005. Dette er en økning på 9,0 milliarder, eller 5,1 prosent, sammenlignet med verdien ved utgangen av 2004.

Verdien av aksjene notert på Oslo Børs økte med 19,7 prosent i samme periode. Avkastningen i Folketrygdfondet er vesentlig svakere enn i aksjemarkedet. Dette kan forklares med at fondets midler i hovedsak er plassert i rentebærende verdipapirer, siden fondet har begrensede muligheter til å plassere kapital i aksjemarkedet. Maksimalt 20 prosent av fondets bokførte kapital kan plasseres i aksjer.

Økningen i Folketrygdfondets kapital kommer i størst grad til uttrykk gjennom økningen i kontolån til statskassen. Dette er representert ved objektet utlån i tabell 1. Samlet utlån ved utgangen av juni 2005 var på 106,1 milliarder kroner. Sammenlignet med utgangen av 2004 var dette en økning på 7,1 milliarder kroner. Ved utgangen av juni i år utgjorde andelen utlån 57,5 prosent av fondets samlede kapital, og er dermed det største av finansobjektene i Folketrygdfondets portefølje.

Etter utlån var aksjer , andeler og grunnfondsbevis Folketrygdfondets største eiendelsobjekt. Verdien av aksjeporteføljen utgjorde 45,0 milliarder kroner ved utgangen av juni. Tilsvarende utgjorde fondets beholdning av obligasjoner 25,4 milliarder. Dette er andeler på henholdsvis 24,3 og 13,8 prosent av fondets totale portefølje.

Folketrygdfondet viser fra og med 2. halvår 2004 beholdninger av sertifikater , obligasjoner og aksjer , andeler og grunnfondsbevis etter markedsverdi. Tidligere er disse beholdningene rapportert etter bokførte verdier. Dette innebærer at urealisert gevinst/tap som tidligere ble representert ved andre fordringer fra og med 31. desember 2004 er henført til de finansobjektene som har generert gevinsten/tapet.

Tabeller: