11315
/offentlig-sektor/statistikker/folketrygdfond/halvaar
11315
Vekst i Folketrygdfondets balanse
statistikk
2005-03-17T10:00:00.000Z
Offentlig sektor
no
folketrygdfond, Statens pensjonsfond Norge (opphørt), folketrygdfondet, aksjer, andeler, bankinnskudd, obligasjoner, grunnfondsbevis, eiendeler, gjeld, egenkapitalStatlige finanser, Offentlig sektor
false

Statens pensjonsfond Norge (opphørt)2. halvår 2004

Statistikken er opphørt. Se websidene til Folketrygdfondet.

 

Denne statistikken inkluderer ikke poster i Folketrygdfondets balanse utover Statens pensjonsfond Norge.

 

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Vekst i Folketrygdfondets balanse

Ved utgangen av 2004 utgjorde den samlede kapitalen i Folketrygdfondet 175,5 milliarder kroner. Dette er en økning på 17,2 milliarder, eller 10,9 prosent, sammenliknet med verdien ved utgangen av 2003.

I samme periode økte verdien av aksjene notert på Oslo Børs med 38,4 prosent. Noe av grunnen til at avkastningen i Folketrygdfondet er betydelig svakere enn i aksjemarkedet, er at fondets midler hovedsakelig er plassert i rentebærende verdipapirer.

Det er viktig å merke seg at tallene fra Folketrygdfondet nå viser beholdninger av sertifikater, obligasjoner og aksjer etter markedsverdi. Tidligere ble det rapportert bokført verdier for disse beholdningene. Denne endringen innebærer at urealiserte gevinster som tidligere ble ført på posten andre fordringer , fra 4. kvartal 2004 er henført til de verdipapirer som har generert denne gevinsten. Fra 4. kvartal 2004 omfatter balanseposten andre fordringer kun påløpte , ikke forfalte renter .

Tabeller: