11319
/offentlig-sektor/statistikker/folketrygdfond/halvaar
11319
Kapitalen i Folketrygdfondet øker
statistikk
2004-03-19T10:00:00.000Z
Offentlig sektor
no
folketrygdfond, Statens pensjonsfond Norge (opphørt), folketrygdfondet, aksjer, andeler, bankinnskudd, obligasjoner, grunnfondsbevis, eiendeler, gjeld, egenkapitalStatlige finanser, Offentlig sektor
false

Statens pensjonsfond Norge (opphørt)2. halvår 2003

Statistikken er opphørt. Se websidene til Folketrygdfondet.

 

Denne statistikken inkluderer ikke poster i Folketrygdfondets balanse utover Statens pensjonsfond Norge.

 

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Kapitalen i Folketrygdfondet øker

Folketrygdfondets samlede kapital var på 158,3 milliarder kroner ved utgangen av 2. halvår 2003. Dette er en økning på 10 milliarder, eller 6,7 prosent, sammenlignet med verdien ved utgangen av juni samme år.

Folketrygdfondets beholdning av sertifikater gikk ned med om lag 4 milliarder i løpet av 2. halvår, mens fondets beholdning av obligasjoner , aksjer og utlån økte med til sammen 6 milliarder kroner i samme periode. Tallene fra Folketrygdfondet viste vekst i andre fordringer på nær 8 milliarder kroner. Denne kraftige økningen reflekterer hovedsakelig verdistigningen av fondets aksjeportefølje siste halvår 2003.

Avkastning i 2003

I 2003 økte den samlede kapitalen i Folketrygdfondet med om lag 22 milliarder kroner. Dette tilsvarer en avkastning på 16,3 prosent. Til sammenligning økte verdien av aksjene notert på Oslo Børs med 48,8 prosent i samme periode. Det forhold at Folketrygdfondet oppnådde en avkastning som lå betydelig under børsindeksen, forklares av Folketrygdfondets moderate investeringer i aksjemarkedet. Kun 15 prosent av fondets samlede kapital var ved utgangen av 2003 plassert i aksjer og andeler.

Tabeller: