11291_om_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/folketrygdfond/halvaar
11291_om
statistikk
2002-03-21T10:00:00.000Z
Offentlig sektor
no
false

Statens pensjonsfond Norge (opphørt)2. halvår 2001

Statistikken er opphørt. Se websidene til Folketrygdfondet.

 

Denne statistikken inkluderer ikke poster i Folketrygdfondets balanse utover Statens pensjonsfond Norge.

 

Innhold

Om statistikken

Definisjoner

Navn og emne

Navn: Statens pensjonsfond Norge (opphørt)
Emne: Offentlig sektor

Ansvarlig seksjon

Seksjon for offentlige finanser

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Sum eiendeler: Summen av alle eiendeler eller aktivaposter i Statens pensjonsfond - Norge balanse.

Sum gjeld og egenkapital: Summen av alle passivaposter eller gjeld og egenkapital i Statens pensjonsfond - Norges balanse. Skal være lik sum eiendeler.

Finansobjekt: Grov inndeling av fordringer og gjeld etter art.

Debitor-/kreditorsektor: Fordringer og gjeld inndeles etter hvilken institusjonell sektor i økonomien den enkelte debitor eller kreditor tilhører.

Standard klassifikasjoner

Standard klassifikasjoner som benyttes er omtalt under 4.1.

Administrative opplysninger

Regionalt nivå

Kun nasjonalt nivå.

Hyppighet og aktualitet

Halvårlig.

Internasjonal rapportering

Ikke relevant

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

På årsbasis er mikrodata lagret i SAS-database.

Bakgrunn

Formål og historie

Formålet er å gi allmennheten tilgang til korttidsstatistikk som viser utviklingen i Statens pensjonsfond - Norges kapitalbeholdning, samt fordelingen av obligasjoner og aksjer, andeler og grunnfondsbevis etter debitorsektor.

Brukere og bruksområder

På årsbasis inngår statistikken i bearbeidet form i Offentlig forvaltnings fordringer og gjeld, som igjen inngår i statistikken over finansielle sektorbalanser og nasjonalregnskapet. Andre viktige brukere er Norges Bank og massemedia.

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 10.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling seneste tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukerne.

Sammenheng med annen statistikk

På årsbasis inngår statistikken i Offentlig forvaltnings fordringer og gjeld, men da til pålydende verdier.

Lovhjemmel

Statistikkloven §2-2.

EØS-referanse

Ikke relevant.

Produksjon

Omfang

Alle Statens pensjonsfond - Norges eiendeler, gjeld og egenkapital.

Datakilder og utvalg

Folketrygdfondet, som forvalter Statens pensjonsfond - Norge, leverer ferdig utfylt skjema.

Datainnsamling, editering og beregninger

Skjema hentes inn elektronisk.

Det foretas en kontroll av fordelingen av de ulike aktivaposter på finansobjekt og debitorsektor.

Sesongjustering

Ikke relevant.

Konfidensialitet

Ikke relevant.

Sammenlignbarhet over tid og sted

I perioden før 31.12.2004 er finansobjektene sertifikater, obligasjoner, aksjer, andeler, grunnfondsbevis og utlån vurdert til kostpris, mens urealisert gevinst/tap er inkludert i andre fordringer. Fra og med 31.12.2004 er finansobjektene vurdert til markedspris.

Kontolånsordningen for Statens pensjonsfond - Norge ble avviklet 29.12.2006. Dette innebærer at kontolån til staten til en verdi av 101,8 milliarder kroner ble nedskrevet, mens kontolån til en verdi av 10 milliarder kroner ble konvertert til obligasjoner.

Med virkning fra 1. januar 2007 ble Folketrygdfondet underlagt ny forvaltningsforskrift. Den nye forskriften tydeliggjør skillet mellom organisasjonen Folketrygdfondet som kapitalforvalter og Statens pensjonsfond Norge som et kapitalinnskudd i Folketrygdfondet. 1. januar 2008 ble Folketrygdfondet etablert som særlovsselskap med eget regnskap, og fra 2009 forvalter Folketrygdfondet også Statens obligasjonsfond. Denne statistikken inkluderer ikke poster i Folketrygdfondets balanse utover Statens pensjonsfond Norge.

Brudd kan forekomme pga. endringer i Folketrygdfondets metoder for regnskapsføring, eller endringer i inndelingen av institusjonelle sektorer.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Det kan forekomme feil ved fordeling av aktivaposter etter finansobjekt og debitorsektor.

Revisjon

Dataene revideres normalt ikke.