11331
/offentlig-sektor/statistikker/folketrygdfond/halvaar
11331
Økt kapital i Folketrygdfondet
statistikk
2001-03-21T10:00:00.000Z
Offentlig sektor
no
folketrygdfond, Statens pensjonsfond Norge (opphørt), folketrygdfondet, aksjer, andeler, bankinnskudd, obligasjoner, grunnfondsbevis, eiendeler, gjeld, egenkapitalStatlige finanser, Offentlig sektor
false

Statens pensjonsfond Norge (opphørt)2. halvår 2000

Statistikken er opphørt. Se websidene til Folketrygdfondet.

 

Denne statistikken inkluderer ikke poster i Folketrygdfondets balanse utover Statens pensjonsfond Norge.

 

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Økt kapital i Folketrygdfondet

Folketrygdfondets samlede kapital økte fra 118 milliarder kroner 1. halvår 2000 til 128 milliarder ved slutten av 2000. Dette tilsvarer en økning på om lag 8,5 prosent.

Økningen i Folketrygdfondets samlede kapital kommer først og fremst til uttrykk gjenom økningen i kontolån til statskassen. Disse er representert ved objektet "utlån" i tabell 1. Samlede utlån ved utgangen av 2000 var 69,8 milliarder kroner, eller 18 prosent høyere enn 1. halvår, da fondets utlån beløp seg til 59,2 milliarder kroner. Parallelt med dette ser vi at beholdningen av sertifikater ble redusert med 16 prosent i løpet av 2. halvår 2000. Ved nyttår var den bokførte verdien av fondets sertifikater 6,9 milliarder kroner.

Folketrygdfondets portefølje 1995-2000

Mens andelen utlån har økt kraftig siden 1995, ser vi av tabell 1 at obligasjonenes andel av den samlede kapitalen i fondet er blitt redusert betraktelig. Kontolån til statskassen som utgjorde 37 prosent av totalkapitalen i 1995, har per 31. desember 2000 steget til 55 prosent. Fra 1995 og frem til i dag har Folketrygdfondets beholdning av aksjer, andeler og grunnfondsbevis holdt seg stabilt rundt 10 prosent av den samlede kapitalen i fondet.

Høyeste avkastning noensinne

Folketrygdfondets midler er plassert i "sikre" verdipapirer som kontolån til statskassen og obligasjoner. Fondet oppnådde i 2000 den høyeste avkastning noensinne, målt mot avkastningen på Oslo Børs. Den totale kapitalen i Folketrygdfondet økte med snaue 6,7 prosent i løpet av 2000, mens totalindeksen på Oslo Børs falt 1,7 prosent.

Tabeller: