90234_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/attregn/aar
90234
Sunn økonomi i attføringsforetakene
statistikk
2012-12-07T10:00:00.000Z
Offentlig sektor
no
attregn, Kommunale attføringsforetak, regnskap (opphørt), resultatregnskap, balanseregnskap, opplæringsforetak, yrkesvalghemmedeKommunale finanser, Offentlig sektor
true

Kommunale attføringsforetak, regnskap (opphørt)2007-2011

Denne statistikken er opphørt.

Innhold

Publisert:

Sunn økonomi i attføringsforetakene

Resultatregnskapet til attføringsforetakene viser et resultat før skatt på 115 millioner kroner i 2011, en økning på 23 millioner kroner fra 2010. Disse bedriftene sysselsatte drøyt 23 500 personer ved utgangen av 2011.

Resultatet før skatt på 115 millioner kroner utgjorde om lag 1,6 prosent av driftsinntektene. Tilsvarende tall for 2010 var henholdsvis 92 millioner og 1,3 prosent. I 2011 var driftsinntektene på om lag 7 milliarder kroner, en økning på 52 millioner kroner fra 2010. Driftskostnadene økte med 42 millioner kroner.

I 2011 fikk foretakene om lag 3 milliarder kroner i offentlige tilskudd, en nedgang på rundt 136 millioner kroner fra 2010.

Økning i verdien av eiendeler

De kommunalt eide attføringsforetakenes samlede eiendeler ble verdsatt til om lag 6 milliarder kroner ved utgangen av 2011. Dette var en økning på om lag 188 millioner kroner, eller 3,2 prosent, fra 2010. Anleggsmidlene økte med 25 millioner kroner, mens omløpsmidlene økte med 163 millioner kroner i den samme perioden.

 

Regnskapene viser at foretakene hadde god likviditet og en positiv arbeidskapital. Likviditetsgraden har holdt seg på omkring 2 gjennom hele perioden. Dette betyr at verdien av omløpsmidlene som blir omgjort til likvider er dobbelt så stor som kortsiktig gjeld.

Foretakenes finansieringsstruktur har også vist seg å være sunn og stabil. En finansieringsgrad på 0,7 i hele perioden bekrefter dette. Finansieringsgrad er forholdet mellom foretakenes anleggsmidler og langsiktig kapital (egenkapital og langsiktig gjeld).

Færre foretak

Det har vært en relativt stor nedgang i antall attføringsforetak det siste året. Ved utgangen av 2011 var det registrert 282 attføringsforetak, mot 304 i 2010. Nedgangen i antall foretak skyldes hovedsakelig fusjoner. Foretakene sysselsatte omkring 23 500 personer i 2011, noe som var en liten nedgang fra året før. Tallet omfatter personer på sysselsettings- og attføringstiltak, samt personer som er fast ansatt i foretakene.

Kommunalt eide attføringsforetak

Et foretak er definert som et kommunalt eid dersom kommune(r) og/ eller fylkeskommune(r) direkte eller indirekte eier mer enn 50 prosent av innbetalt andels-/ kapitalinnskudd eller aksjekapital.

 

Attføringsforetak er foretak som er bygd opp med tanke på å gi et arbeidstilbud til yrkesvalghemmede personer. Det er et tilbud om opplæring og veiledning med sikte på utdanning, attføring og yrkesvalg. Hovedmålet er at de yrkesvalghemmede skal over i ordinært arbeid eller etablere permanente arbeidsplasser. Virksomheten i attføringsforetak er som regel produksjon av varer og tjenester. Noen eksempler på typer attføringsforetak er varig tilrettelagte arbeidsplasser (VTA), arbeidsforberedende trening (AFT) og arbeid med bistand (AB).

Tabeller: