Store endringer i kommunekartet – og statistikken

Publisert:

Ved årsskiftet bor én av tre i en kommune som er slått sammen under kommune- og regionreformen. Det nye kommunekartet bærer preg av store endringer – noe som vil merkes i statistikken.

Fra 2016 til 2020 er antallet kommuner i Norge redusert fra 428 til 356, mens antall fylkeskommuner har gått ned fra 19 til 11. For produksjonen av SSBs kommunefordelte statistikker byr dette naturlig nok på noen utfordringer.

Seksjonssjef på seksjon for befolkningsstatistikk, Johan Åmberg, illustrerer dette med endringene i datagrunnlaget for befolknings- og boligstatistikken.

– Sammenslåingene i 2020 alene innebærer over 100 millioner endringer i Matrikkelen, og over 3,6 millioner personer får endringer i sine opplysninger i Folkeregisteret. Endringene gjør det selvfølgelig utfordrende å bevare historikken i statistikkene, men vi har jobbet planmessig over tid for å løse overgangen best mulig, sier Åmberg.

Tilrettelegging og forståelse

For statistikkene innebærer alle endringene i kommune- og regionreformen store omlegginger, som SSB har grepet aktivt tak i.

Seksjonssjef Jon Olav Folsland ved seksjon for redaksjon og publisering, har tro på at en kombinasjon av tilrettelegging fra SSB og forståelse fra brukerne vil gi en smidig overgang.

– Kommune- og regionreformen innebærer store omveltninger i alle kommunefordelte statistikker. Vi jobber med å sikre gode tall som ivaretar tidsseriene, og med å strukturere tabellene på en god måte, som ivaretar forskjellige brukergrupper, forklarer Folsland.

Videre lover han brukertilpassede veiledninger ut over året. Sammen med god tilrettelegging og litt forståelse blant brukerne, bør det gi en smidig statistisk reformovergang.

La oss nå ta en titt på de største endringene i kommune- og fylkeskartene.

Vestfold – ingenting er slik det var

De mest omfattende endringene har skjedd i Vestfold. Fylket bestod av 14 kommuner i 2016. Alle kommuner unntatt Horten har vært omfattet av sammenslåing, slik at antallet er nede i seks kommuner i 2020.

Svelvik kommune har til og med valgt giftemål over fylkesgrensen, og befinner seg nå i Drammen kommune og Viken fylkeskommune. Til alt overmål har Vestfold fylkeskommune slått seg sammen med Telemark fylkeskommune til Vestfold og Telemark fylkeskommune. Ingenting er slik det var i Vestfold.

Aust-Agder, Hedmark og Oppland – (nesten) alt som før

Fylkene Aust-Agder, Oppland og Hedmark er Vestfolds rake motsetninger. Her er kommuneinndelingen uendret fra før reformen, men fylkeskommunekartet endret.  Aust- og Vest-Agder er nå samlet i Agder fylkeskommune. Hedmark og Oppland har etablert Innlandet fylkeskommune, men uten hadelandskommunene Lunner og Jevnaker, som nå er hjemmehørende i Viken fylkeskommune.

Situasjonen er omvendt i fylkene Møre- og Romsdal, Nordland og Rogaland. Fylkeskommunene består, men i fylkene har det vært flere kommunesammenslåinger, blant annet rundt bykommunene Ålesund, Molde, Narvik, Sandnes og Stavanger. I Møre og Romsdal er riktignok grensene justert, etter at nordmørskommmunene Rindal og Halsa (en del av nye Heim kommune) nå inngår i Trøndelag.

Færre små, flere store og de fleste som før

Nasjonalt oppsummert er flertallet av kommuner som før. Gjennomsnittlig innbyggertall i kommunene har øket fra rett under 12 200 til i underkant av 15 000 fra 2016 til inngangen av 2020. Mediankommunen har i samme periode øket sitt folketall fra cirka 4700 til 5100.

Antall småkommuner har blitt noen færre. Tallet på kommuner med under 1000 innbyggere har sunket fra 27 til 21 kommuner, antall under 2000 innbyggere er redusert fra 93 til 71, mens tallet på kommuner med en befolkning på under 3000 har gått ned fra 157 til 126.  

Antallet store kommuner har blitt noen flere. Gruppen av kommuner med flere enn 25 000 innbyggere har øket fra 40 til 44, grupperingen med et folketall på over 50 000 har gått fra 15 til 19, mens det er 2 nye og nå totalt 7 kommuner med over 100 000 innbyggere.  

1 Nytt kommunenavn

Norges 25 største kommuner. Ny kommunestruktur 2020

Folkemengde 1.1.2019 Sammenslått kommune 1 Sammenslått kommune 2 Sammenslått kommune 3 Sammenslått kommune 4
Lørenskog 40106
Karmøy 42161
Indre Østfold¹ 15865 11424 6042 5642 5347
Arendal 44785
Larvik 47107
Moss 32726 16145
Bodø 52024
Skien 54645
Tønsberg 45976 9730
Sarpsborg 55997
Nordre Follo¹ 30843 27394
Sandefjord 63271
Ålesund 47998 9383 4764 2250 1238
Tromsø 76649
Sandnes 77246 1193
Fredrikstad 81772
Lillestrøm¹ 55652 18263 11842
Asker 61523 22635 9521
Drammen 68933 24963 6685
Kristiansand 92282 11403 6706
Bærum 126841
Stavanger 134037 4847 3150
Trondheim 196159 6076
Bergen 281190
Oslo 681071

Snillfjord og Tysfjord – stykkevis og delt

Ved de fleste kommunesammenslåinger slåes kommunene sammen fullt og helt. I noen tilfeller blir imidlertid kommuner delt opp, eller grensene justert, ved at mindre områder overføres fra eller til en annen kommune.  Kommunereformen har ført til en rekke grensejusteringer.  

Eksempler på dette er at grunnkretsen Østensjø er overført fra Ås kommune til nye Nordre Follo, og grunnkretsen Orten som er overført fra nye Ålesund kommune til Aukra kommune.

For kommunene Snillfjord og Tysfjord er endringen langt mer omfattende, begge kommunene er delt opp. Snillfjord er delt i tre og er nå del av henholdsvis Orkland, Hitra og Heim. Tysfjord er fordelt mellom Hamarøy og Narvik.

Faktaside

Kontakt