Skatteinnbetalingane på nivå med 2015

Publisert:

Hittil i år er det betalt inn 411 milliardar kroner i skatt i Noreg. Det svarar til ein auke på 3,5 prosent jamført med dei fem fyrste månadene i 2016.

Dei samla skatteinnbetalingane tok seg opp 14 milliardar kroner samanlikna med 2016, og ligg so langt i 2017 om lag på nivå med 2015. Personlege skattytarar har auka innbetalingane med 4 milliardar, samstundes som upersonlege skattytarar utanom oljeskattane har auka sine med 14 milliardar kroner.

Auka innbetalingar til både stat og kommune

Så langt i år har innbetalingane til statsforvaltninga auka med 8,6 prosent, og til kommuneforvaltninga har dei auka med 3,7 prosent. Stat og kommune har hittil i år motteke drygt 15 milliardar kroner meir enn i tilsvarande periode i fjor. Folketrygda har hittil motteke 148 milliardar kroner, noko som svarar til ein auke på 2,2 prosent samanlikna med 2016.

Figur 1. Skatteinngangen fordelt på fylke. Januar - mai akkumulert. Prosentvis endring

2016-2017 2015-2016
Sum fylker unnateke kontinentalsokkelen 5.2 3.1
Finnmark Finnmárku 3.5 4.4
Troms Romsa 5.9 9.3
Nordland 6.9 5.8
Nord-Trøndelag 3.3 4.9
Sør-Trøndelag 1.3 4.0
Møre og Romsdal 0.6 -0.5
Sogn og Fjordane 4.3 3.7
Hordaland 2.2 1.4
Rogaland -5.6 1.1
Vest-Agder -5.2 2.2
Aust-Agder 2.1 4.0
Telemark 5.1 2.0
Vestfold 1.4 5.1
Buskerud 2.5 3.0
Oppland 2.7 3.9
Hedmark 3.1 5.3
Oslo 18.8 1.6
Akershus 3.5 5.0
Østfold 2.7 7.2