Sosiale og økonomiske studier 080

En økonometrisk undersøkelse og modellanalyse

Offentlige stønader til husholdninger

Dette arbeidet presenterer en analyse av faktorer bak endringer i viktige offentlige stonader til husholdninger. Et resultat av analysen er at endringer i arbeidsledigheten har vært en vesentlig faktor bak utgiftsveksten i flere offentlige stønader det siste tiåret.

Denne rapporten beskriver resultater fra arbeidet med a modellere stønader fra det offentlige til husholdningene i SSBs makroøkonomiske modell MODAG. Disse stønadene er store i forhold til den samlede verdiskapningen i Norge, og utviklingen i disse har potensielt stor realøkonomisk betydning både på kort og lang sikt. På kort sikt kan flere stønadsarter virke som automatiske stabilisatorer i økonomien hvis endringer i arbeidsledigheten slår sterkt ut i disse stonadene. På lang sikt vil endringer i befolkningens sammensetning etter alder samt Økningen i pensjonsrettigheter kunne føre til betydelige endringer i utgiftene til pensjoner, særlig alderspensjon, under det eksisterende regelverket.

Om publikasjonen

Tittel

Offentlige stønader til husholdninger. En økonometrisk undersøkelse og modellanalyse

Ansvarlig

Einar Bowitz

Serie og -nummer

Sosiale og økonomiske studier 080

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Offentlig forvaltning , Trygd og stønad

ISBN (trykt)

82-537-3785-8

ISSN

1890-3479

Antall sider

119

Målform

Bokmål

Om Sosiale og økonomiske studier

I serien Sosiale og økonomiske studier publiseres større, vitenskapelige monografier som omhandler områder hvor SSB har forskningsvirksomhet.

Kontakt