Nøkkeltall for kommunenes virksomhet

Publisert:

15. mars ble ureviderte tall for kommunenes og fylkeskommunenes virksomhet i 2016 publisert. Flere kommuner enn noen gang tidligere har levert fullstendig regnskaps- og tjenestetall.

Figur 1

Figur 1. Brutto driftsutgifter til kommunale tjenesteområder i prosent av totale brutto driftsutgifter. 2016

KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som opplyser om kommunal og fylkeskommunal virksomhet. Tallmaterialet omfatter det meste av virksomheten i kommunene og fylkeskommunene: økonomi, skoler, helse, kultur, miljø, sosiale tjenester, boliger, tekniske tjenester og samferdsel. Tallene belyser prioritering, dekningsgrad og produktivitet ved hjelp av et stort antall nøkkeltall. 

Figur 2

Figur 2. Brutto driftsutgifter til fylkeskommunale tjenesteområder i prosent av totale utgiftsområder. 2016

Bedret datainngang for kommuner og fylkeskommuner

For kommunene økte svarprosenten med vel 2 prosent i gjennomsnitt for regnskapsrapporteringen, og vel 1 prosent for tjenesterapporteringen. For fylkeskommunene er det noen få skjema som ødelegger for en svarprosent på 100. 

Alle kommuner og fylkeskommuner har rapportert og levert. Svarprosenten har økt både for regnskaps- og tjenestedata i forhold til tidligere marspubliseringer. Nærmere 97 prosent av kommunenes og alle fylkeskommunenes bevilgningsregnskaper er med i publiseringsgrunnlaget. Kun 16 kommuner klarte ikke å levere godkjent bevilgningsregnskap til publiseringen. Svarprosenten for kommunale foretak (KF) er nærmere 78 prosent og 83 prosent for de fylkeskommunale. Svarprosenten for tjenesterapporteringen øker også for 2016, og varierer fra 88 til 100. Det er dessuten hentet data fra flere kilder utenfor SSB, for eksempel fra direktorater som selv samler inn data fra kommunene. 

Figur 3

Figur 3. Svarprosent for kommuner mars 2017

Figur 4

Figur 4. Svarprosent for fylkeskommuner mars 2017

Mer detaljer

NAVs Aa-register var hovedkilde for årsverkstall i KOSTRA fram til 2014. Overgangen til a-ordningen gjorde at det ikke kunne publiseres fullstendige 2015-tall for årsverk. Disse publiseres nå sammen med nye tall for 2016. For nærmere detaljer, se KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering)  

For flere tjenesteområder finnes faktaark både for kommunen og for kommunen som konsern.

 

Kontakt