Rapporter 2011/13

Holdninger til norsk bistand 2010

Undersøkelsen viser at oppslutningen om norsk utviklingshjelp er høy og stabil – 87 prosent av befolkningen stiller seg positiv til norsk utviklingshjelp.

Undersøkelsen viser at oppslutningen om norsk utviklingshjelp er høy og stabil – 87 prosent av befolkningen stiller seg positiv til norsk utviklingshjelp. De siste ti årene har denne andelen ligget stabilt på rundt ni av ti. Halvparten mener at bistandsbudsjettet er passe stort. Dette er en økning fra 2006 da fire av ti mente det samme. Ellers har denne andelen ligget stabilt på rundt 50 prosent siden begynnelsen av 1980-tallet. To av ti mener budsjettet bør reduseres.

Seks av ti mener bistanden gir gode eller svært gode resultater. Dette er en nedgang siden sist gang dette ble målt i 2006. Nedgangen har vært størst blant de yngste i befolkningen. Flertallet av de spurte mener at bistand gitt av frivillige organisasjoner gir best resultater, samt at FN og frivillige organisasjoner forvalter bistanden best.

Norske myndigheter arbeider med bistandsprosjekter innen ulike områder. I befolkningen er det flest som kjenner til bistandsprosjekter som arbeider med miljø, skog og klima, mens få kjenner til prosjekter innen styresett og demokrati.

I undersøkelsen ble respondentene bedt om å nevne organisasjoner og institusjoner som arbeider med bistand. Norges Røde Kors blir nevnt av 60 prosent av respondentene, og er den desidert mest kjente organisasjonen. Etter Røde Kors følger Redd Barna og Kirkens Nødhjelp, som tre av ti kjenner til. Det er 15 prosent som nevner at de kjenner til Norad, en nedgang siden forrige undersøkelse.

Korrupsjon og styresett er den årsaken flest mener er viktig i sammenheng med utviklingsproblemer. Av de spurte oppgir 65 prosent dette. Seks av ti mener at krig og konflikter hinder utvikling i fattige land. Disse to årsakene mener klart flest er avgjørende i å hindre sosial og økonomisk vekst i utviklingsland.

Én av tre er svært eller ganske interessert i stoff om utviklingsland og bistand i media. Interessen har vært stabil siden 1999, men i denne runden av undersøkelsen faller interessen noe.

Om publikasjonen

Tittel

Holdninger til norsk bistand 2010

Ansvarlig

Marit Wilhelmsen

Serie og -nummer

Rapporter 2011/13

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Statlige finanser

ISBN (elektronisk)

978-82-537-8090-0

ISSN

1892-7513

Antall sider

73

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt