Rapporter 2020/18

Gruppering av kommuner etter folkemengde og økonomiske rammebetingelser 2018

Statistisk sentralbyrå har utarbeidet en kommunegruppering basert på kommunenes folkemengde og økonomiske rammebetingelser.

Formålet med denne rapporten er å ordne kommunene i sammenliknbare grupper etter økonomiske rammebetingelser. Dette betyr for det første at kommunene blir ordnet etter hvilke kostnader de står overfor for å innfri minstestandarder og lov-pålagte oppgaver. Disse kostnadene varierer mellom kommunene på grunn av ulike demografiske, sosiale og geografiske forhold. Men siden driften av små kommuner atskiller seg fra driften av store kommuner, har vi av sammenliknings-grunner funnet det hensiktsmessig å la grupperingen av kommunene også være avhengig av folkemengden. Det tredje kriteriet som brukes til å gruppere kommunene er frie disponible inntekter, dvs. de inntektene som er til disposisjon når minstestandarder og lovpålagte oppgaver er dekket. Størrelsen på de frie disponible inntektene gir en antydning av kommunenes økonomiske handlefrihet. Den mest omfattende grupperingen, basert på de tre nevnte kriteriene, består av 27 grupper. I tillegg har vi skilt ut de fire største byene og de 9 kommunene med høyest skatteinntekter per innbygger (i hovedsak kraft- og energikommuner) som egne grupper. Kommunegrupperingen som framkommer er basert på data for 2018 og blir sammenliknet med en tilsvarende gruppering basert på data for 2013.

Om publikasjonen

Tittel

Gruppering av kommuner etter folkemengde og økonomiske rammebetingelser 2018

Ansvarlig

Marit Kringlebotten, Audun Langørgen og Anne Brit Thorud

Serie og -nummer

Rapporter 2020/18

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Metoder og dokumentasjon, KOSTRA

ISBN (elektronisk)

978-82-587-1123-7

ISBN (trykt)

978-82-587-1116-9

ISSN

0806-2056

Antall sider

59

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt