Notater 2018/30

Arbeidsgrupperapporter 2018

KOSTRA

Innhold

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering og gir styringsinformasjon om ressursinnsatsen, prioriteringer og måloppnåelse i kommuner, bydeler og fylkeskommuner.

Dette notatet omfatter rapporter fra KOSTRAs arbeidsgrupper. Arbeidsgruppene har en årlig gjennomgang av eventuelle oppdateringer og vedlikehold av rapporteringsinnholdet av statistikk. Representantene i arbeidsgruppene er fra Statistisk sentralbyrå, Kommunal- og arbeidsdepartementet, de aktuelle fagdepartementer, KS (Kommunenes Sentralforbund) og ev. andre brukere.

Implementering av forslagene vil omfatte statistikkåret 2018 i 2019, etter at rapportene blir gjenstand for behandling høsten 2018.

Kontakt