Utgifter til egenproduksjon i statsforvaltningen, etter virksomheter. I millioner kroner. 2012

Tilbake til artikkelen

Utgifter til egenproduksjon i statsforvaltningen, etter virksomheter. I millioner kroner. 20121
Virksomheter 2012
1Virksomhetene med de laveste utgiftene fremgår ikke direkte i denne listen. Istedenfor inngår de i ulike samlegrupper ut fra hvilket formål de har. Disse samlegruppene er benevnt som "Annet i ….." der …. står for det aktuelle formålet.
1 Oslo universitetssykehus HF 17 323
2 Statens vegvesen 12 486
3 Arbeids- og velferdsetaten (statlig del av NAV) 10 806
4 Helse Bergen HF 8 110
5 St Olavs Hospital HF 6 901
6 Sykehuset Innlandet HF 6 653
7 Forsvaret - Fellesinstitusjoner og kommandoapparat mv. 6 406
8 Forsvaret - Hæren 6 329
9 Vestre Viken HF 6 137
10 Akershus universitetssykehus HF 5 849
11 Universitetet i Oslo 5 719
12 Universitetssykehuset Nord-Norge HF 5 574
13 Skatteetaten 5 195
14 Jernbaneverket 4 910
15 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 4 852
16 Helse Stavanger HF 4 824
17 Sørlandet sykehus HF 4 684
18 Forsvaret - Luftforsvaret 4 664
19 Helse Møre og Romsdal HF 4 352
20 Kriminalomsorgen 4 044
21 Sykehuset Østfold HF 4 007
22 Andre enheter i politi og påtale 3 987
23 Forsvaret - Logistikk og anskaffelser 3 980
24 Domstoler og andre konfliktløsningsorganer 3 854
25 Forsvaret - Sjøforsvaret 3 748
26 Forsvarsbygg 3 629
27 Universitetet i Bergen 3 423
28 Sykehuset i Vestfold HF 3 407
29 Utenriksdepartementet 3 297
30 Nordlandssykehuset HF 3 091
31 Sykehuset Telemark HF 3 046
32 Helse Fonna HF 2 535
33 Helse Sør-Øst RHF 2 513
34 Statens pensjonsfond utland 2 423
35 Oslo politidistrikt 2 422
36 Universitetet i Tromsø 2 322
37 Statsbygg 2 222
38 Helse Nord Trøndelag HF 2 152
39 Helse Førde HF 2 076
40 Kystverket 1 758
41 Høgskolen i Oslo og Akershus 1 703
42 Toll- og avgiftsetaten 1 544
43 Helse Finnmark HF 1 462
44 Helsedirektoratet 1 432
45 Mattilsynet 1 318
46 Forsvaret - Merutgifter til norske styrker i utlandet 1 288
47 Helgelandssykehuset HF 1 279
48 Forsvaret - Heimevernet 1 225
49 Universitetet i Stavanger 1 150
50 Forsvaret - Kystvakten 1 019
51 Universitetet for miljø- og biovitenskap 1 004
52 Universitetet i Agder 995
53 Havforskningsinstituttet 978
54 Utlendingsdirektoratet (UDI) 966
55 Statlig barnevern - Region øst 934
56 Forsvaret - Redningstjenester og andre sivile oppgaver 925
57 Statlig barnevern - Region vest 889
58 Nasjonalt folkehelseinstitutt (Folkehelseinstituttet) 884
59 Direktoratet for naturforvaltning 839
60 Statlig barnevern - Region sør 824
61 Statistisk sentralbyrå (SSB) 811
62 Hovedredningssentralene 795
63 Hordaland politidistrikt 783
64 Høgskolen i Sør-Trøndelag 783
65 Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) 783
66 Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) 782
67 Departementenes servicesenter (DSS) 779
68 Høgskolen i Bergen 757
69 Kompetansesentra 721
70 Stortinget 719
71 Helse Midt-Norge RHF 711
72 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 687
73 Brønnøysundregistrene 686
74 Oljedirektoratet 675
75 Bufetat utenom barnevern 665
76 Høgskolen i Telemark 607
77 Rogaland politidistrikt 590
78 Justis- og politidepartementet 578
79 Forsvarsdepartementet 558
80 Arbeidstilsynet 547
81 Universitetet i Nordland 542
82 Statlig barnevern - Region nord 524
83 Høgskolen i Østfold 523
84 Sør-Trøndelag politidistrikt 523
85 Romerike politidistrikt 514
86 Høgskolen i Hedmark 512
87 Norges forskningsråd 501
88 Agder politidistrikt 498
89 Riksrevisjonen 498
90 Høgskolen i Vestfold 495
91 Utdanningsdirektoratet 491
92 Statlig barnevern - Region Midt-Norge 481
93 Helse Nord RHF 480
94 Klima- og forurensningsdirektoratet 472
95 Olje- og energidepartementet 470
96 Østfold politidistrikt 468
97 Statens pensjonskasse (SPK) 465
98 Miljøverndepartementet 463
99 Nasjonalbiblioteket 452
100 Annet i næringsøkonomi ellers 441
101 Høgskolen i Nord-Trøndelag 438
102 Sunnaas sykehus HF 437
103 Finansdepartementet 436
104 Annet i offentlig orden og trygghet ellers 420
105 Norges Handelshøyskole 413
106 Meteorologisk institutt 411
107 Bioforsk 407
108 Annet i andre kunnskapsinstitusjoner 404
109 Direktoratet for økonomistyring (DFØ) 396
110 Fiskeridirektoratet 384
111 Vestfold politidistrikt 380
112 Helseøkonomiforvaltningen 377
113 Kunnskapsdepartementet 374
114 Veterinærinstituttet 364
115 Annet i kirke 362
116 Norges veterinærhøgskole 359
117 Høgskolen i Buskerud 351
118 Søndre Buskerud politidistrikt 351
119 Nærings- og handelsdepartementet 350
120 Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 347
121 Høgskolen i Lillehammer 341
122 Telemark politidistrikt 341
123 Sjøfartsdirektoratet 340
124 Arkivverket 338
125 Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad) 326
126 Helse- og omsorgsdepartementet 322
127 Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet 321
128 Hedmark politidistrikt 321
129 Annet i helsetjenester ellers 320
130 Fylkesmannen i Oslo og Akershus 316
131 Høgskulen i Sogn og Fjordane 314
132 Finanstilsynet 313
133 Statens innkrevingssentral (SI) 305
134 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 300
135 Utlendingsnemnda (UNE) 300
136 Kunsthøgskolen i Oslo 295
137 Høgskulen i Volda 292
138 Asker og Bærum politidistrikt 288
139 Høgskolen Stord/Haugesund 288
140 Norsk polarinstitutt 280
141 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 279
142 Statsministerens kontor 270
143 Statens landbruksforvaltning (SLF) 268
144 Norges geologiske undersøkelse 266
145 Follo politidistrikt 257
146 Helse Vest RHF 257
147 Høgskolen i Gjøvik 255
148 Troms politidistrikt 249
149 Arbeidsdepartementet 247
150 Statens legemiddelverk 247
151 Rusbehandling Midt-Norge HF 236
152 Petroleumstilsynet 234
153 Nord-Trøndelag politidistrikt 229
154 Patentstyret 229
155 Midtre Hålogaland politidistrikt 227
156 Høgskolen i Ålesund 226
157 Kongehuset 223
158 Riksantikvaren 222
159 Kommunal- og regionaldepartementet 221
160 Haugaland og Sunnhordland politidistrikt 220
161 Høgskolen i Finnmark 215
162 Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (Kunnskapssenteret) 212
163 Norges musikkhøgskole 212
164 Norges idrettshøgskole 210
165 Fylkesmannen i Hordaland 208
166 Luftfartstilsynet 208
167 Høgskolen i Narvik 203
168 Nordmøre og Romsdal politidistrikt 200
169 Direktoratet for nødkommunikasjon 198
170 Norsk institutt for skog og landskap 198
171 Sunnmøre politidistrikt 196
172 Høgskolen i Molde 182
173 Fylkesmannen i Rogaland 181
174 Samferdselsdepartementet 174
175 Vestoppland politidistrikt 174
176 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 173
177 Rikskonsertene 171
178 Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) 170
179 Sogn og Fjordane politidistrikt 170
180 Post- og teletilsynet 169
181 Kulturdepartementet 168
182 Landbruks- og matdepartementet 161
183 Nordre Buskerud politidistrikt 161
184 Annet i kultur 160
185 Fylkesmannen i Nordland 160
186 Vox - Nasjonalt senter for læring i arbeidslivet 160
187 Salten politidistrikt 152
188 Oslo bispedømme 149
189 Statens strålevern 149
190 Fylkesnemndene for sosiale saker 148
191 Helgeland politidistrikt 148
192 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 147
193 Østfinnmark politidistrikt 147
194 Bjørgvin bispedømme 142
195 Norsk kulturråd 142
196 Riksteatret 140
197 Folketrygdfondet (inkl. Statens pensjonsfond Norge) 135
198 Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) 134
199 Annet i utenrikstjenesten 133
200 Fylkesmannen i Buskerud 130
201 Fylkesmannen i Sogn og Fjordane 130
202 Fylkesmannen i Oppland 129
203 Annet i sosiale tjenester ellers 128
204 Fylkesmannen i Vest-Agder 128
205 Fylkesmannen i Hedmark 127
206 Høgskolen i Harstad 126
207 Fylkesmannen i Møre og Romsdal 125
208 Fiskeri- og kystdepartementet 124
209 Fylkesmannen i Østfold 124
210 Fylkesmannen i Troms 122
211 Gudbrandsdal politidistrikt 122
212 Annet i fiskeri, landbruk og mat 121
213 Fylkesmannen i Vestfold 120
214 Høgskolen i Nesna 119
215 Sametinget 119
216 Sysselmannen på Svalbard 119
217 Justervesenet 115
218 Statens helsetilsyn 115
219 Agder og Telemark bispedømme 114
220 Forbrukerrådet 114
221 Borg bispedømme 113
222 Nidaros bispedømme 112
223 Norsk filminstitutt 111
224 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 110
225 Vestfinnmark politidistrikt 108
226 Kunsthøgskolen i Bergen 107
227 Annet i sektorovergripende administrasjon 106
228 Fylkesmannen i Telemark 106
229 Konkurransetilsynet 106
230 Tunsberg bispedømme 106
231 Hamar bispedømme 103
232 Fylkesmannen i Finnmark 99
233 Stavanger bispedømme 95
234 Fylkesmannen i Aust-Agder 90
235 Sámi Allaskuvla - Samisk høgskole 90
236 Nord-Hålogaland bispedømme 89
237 Statens jernbanetilsyn 84
238 Sør-Hålogaland bispedømme 79
239 Lotteri- og stiftelsestilsynet 78
240 Møre bispedøme 71
241 Annet i samferdsel ellers 64
242 Medietilsynet 51
243 Datatilsynet 38
Interne kjøp og salg innen statsforvaltningen -9 746
Statsforvaltningen i alt 262 683

Kontakt