Tabell

Utgifter til egenproduksjon i statsforvaltningen, etter virksomheter. I millioner kroner. 20121
Virksomheter2012
1Virksomhetene med de laveste utgiftene fremgår ikke direkte i denne listen. Istedenfor inngår de i ulike samlegrupper ut fra hvilket formål de har. Disse samlegruppene er benevnt som "Annet i ….." der …. står for det aktuelle formålet.
1 Oslo universitetssykehus HF17 323
2 Statens vegvesen12 486
3 Arbeids- og velferdsetaten (statlig del av NAV)10 806
4 Helse Bergen HF8 110
5 St Olavs Hospital HF6 901
6 Sykehuset Innlandet HF6 653
7 Forsvaret - Fellesinstitusjoner og kommandoapparat mv.6 406
8 Forsvaret - Hæren6 329
9 Vestre Viken HF6 137
10 Akershus universitetssykehus HF5 849
11 Universitetet i Oslo5 719
12 Universitetssykehuset Nord-Norge HF5 574
13 Skatteetaten5 195
14 Jernbaneverket4 910
15 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet4 852
16 Helse Stavanger HF4 824
17 Sørlandet sykehus HF4 684
18 Forsvaret - Luftforsvaret4 664
19 Helse Møre og Romsdal HF4 352
20 Kriminalomsorgen4 044
21 Sykehuset Østfold HF4 007
22 Andre enheter i politi og påtale3 987
23 Forsvaret - Logistikk og anskaffelser3 980
24 Domstoler og andre konfliktløsningsorganer3 854
25 Forsvaret - Sjøforsvaret3 748
26 Forsvarsbygg3 629
27 Universitetet i Bergen3 423
28 Sykehuset i Vestfold HF3 407
29 Utenriksdepartementet3 297
30 Nordlandssykehuset HF3 091
31 Sykehuset Telemark HF3 046
32 Helse Fonna HF2 535
33 Helse Sør-Øst RHF2 513
34 Statens pensjonsfond utland2 423
35 Oslo politidistrikt2 422
36 Universitetet i Tromsø2 322
37 Statsbygg2 222
38 Helse Nord Trøndelag HF2 152
39 Helse Førde HF2 076
40 Kystverket1 758
41 Høgskolen i Oslo og Akershus1 703
42 Toll- og avgiftsetaten1 544
43 Helse Finnmark HF1 462
44 Helsedirektoratet1 432
45 Mattilsynet1 318
46 Forsvaret - Merutgifter til norske styrker i utlandet1 288
47 Helgelandssykehuset HF1 279
48 Forsvaret - Heimevernet1 225
49 Universitetet i Stavanger1 150
50 Forsvaret - Kystvakten1 019
51 Universitetet for miljø- og biovitenskap1 004
52 Universitetet i Agder995
53 Havforskningsinstituttet978
54 Utlendingsdirektoratet (UDI)966
55 Statlig barnevern - Region øst934
56 Forsvaret - Redningstjenester og andre sivile oppgaver925
57 Statlig barnevern - Region vest889
58 Nasjonalt folkehelseinstitutt (Folkehelseinstituttet)884
59 Direktoratet for naturforvaltning839
60 Statlig barnevern - Region sør824
61 Statistisk sentralbyrå (SSB)811
62 Hovedredningssentralene795
63 Hordaland politidistrikt783
64 Høgskolen i Sør-Trøndelag783
65 Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)783
66 Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)782
67 Departementenes servicesenter (DSS)779
68 Høgskolen i Bergen757
69 Kompetansesentra721
70 Stortinget719
71 Helse Midt-Norge RHF711
72 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap687
73 Brønnøysundregistrene686
74 Oljedirektoratet675
75 Bufetat utenom barnevern665
76 Høgskolen i Telemark607
77 Rogaland politidistrikt590
78 Justis- og politidepartementet578
79 Forsvarsdepartementet558
80 Arbeidstilsynet547
81 Universitetet i Nordland542
82 Statlig barnevern - Region nord524
83 Høgskolen i Østfold523
84 Sør-Trøndelag politidistrikt523
85 Romerike politidistrikt514
86 Høgskolen i Hedmark512
87 Norges forskningsråd501
88 Agder politidistrikt498
89 Riksrevisjonen498
90 Høgskolen i Vestfold495
91 Utdanningsdirektoratet491
92 Statlig barnevern - Region Midt-Norge481
93 Helse Nord RHF480
94 Klima- og forurensningsdirektoratet472
95 Olje- og energidepartementet470
96 Østfold politidistrikt468
97 Statens pensjonskasse (SPK)465
98 Miljøverndepartementet463
99 Nasjonalbiblioteket452
100 Annet i næringsøkonomi ellers441
101 Høgskolen i Nord-Trøndelag438
102 Sunnaas sykehus HF437
103 Finansdepartementet436
104 Annet i offentlig orden og trygghet ellers420
105 Norges Handelshøyskole413
106 Meteorologisk institutt411
107 Bioforsk407
108 Annet i andre kunnskapsinstitusjoner404
109 Direktoratet for økonomistyring (DFØ)396
110 Fiskeridirektoratet384
111 Vestfold politidistrikt380
112 Helseøkonomiforvaltningen377
113 Kunnskapsdepartementet374
114 Veterinærinstituttet364
115 Annet i kirke362
116 Norges veterinærhøgskole359
117 Høgskolen i Buskerud351
118 Søndre Buskerud politidistrikt351
119 Nærings- og handelsdepartementet350
120 Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)347
121 Høgskolen i Lillehammer341
122 Telemark politidistrikt341
123 Sjøfartsdirektoratet340
124 Arkivverket338
125 Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad)326
126 Helse- og omsorgsdepartementet322
127 Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet321
128 Hedmark politidistrikt321
129 Annet i helsetjenester ellers320
130 Fylkesmannen i Oslo og Akershus316
131 Høgskulen i Sogn og Fjordane314
132 Finanstilsynet313
133 Statens innkrevingssentral (SI)305
134 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet300
135 Utlendingsnemnda (UNE)300
136 Kunsthøgskolen i Oslo295
137 Høgskulen i Volda292
138 Asker og Bærum politidistrikt288
139 Høgskolen Stord/Haugesund288
140 Norsk polarinstitutt280
141 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet279
142 Statsministerens kontor270
143 Statens landbruksforvaltning (SLF)268
144 Norges geologiske undersøkelse266
145 Follo politidistrikt257
146 Helse Vest RHF257
147 Høgskolen i Gjøvik255
148 Troms politidistrikt249
149 Arbeidsdepartementet247
150 Statens legemiddelverk247
151 Rusbehandling Midt-Norge HF236
152 Petroleumstilsynet234
153 Nord-Trøndelag politidistrikt229
154 Patentstyret229
155 Midtre Hålogaland politidistrikt227
156 Høgskolen i Ålesund226
157 Kongehuset223
158 Riksantikvaren222
159 Kommunal- og regionaldepartementet221
160 Haugaland og Sunnhordland politidistrikt220
161 Høgskolen i Finnmark215
162 Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (Kunnskapssenteret)212
163 Norges musikkhøgskole212
164 Norges idrettshøgskole210
165 Fylkesmannen i Hordaland208
166 Luftfartstilsynet208
167 Høgskolen i Narvik203
168 Nordmøre og Romsdal politidistrikt200
169 Direktoratet for nødkommunikasjon198
170 Norsk institutt for skog og landskap198
171 Sunnmøre politidistrikt196
172 Høgskolen i Molde182
173 Fylkesmannen i Rogaland181
174 Samferdselsdepartementet174
175 Vestoppland politidistrikt174
176 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag173
177 Rikskonsertene171
178 Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)170
179 Sogn og Fjordane politidistrikt170
180 Post- og teletilsynet169
181 Kulturdepartementet168
182 Landbruks- og matdepartementet161
183 Nordre Buskerud politidistrikt161
184 Annet i kultur160
185 Fylkesmannen i Nordland160
186 Vox - Nasjonalt senter for læring i arbeidslivet160
187 Salten politidistrikt152
188 Oslo bispedømme149
189 Statens strålevern149
190 Fylkesnemndene for sosiale saker148
191 Helgeland politidistrikt148
192 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo147
193 Østfinnmark politidistrikt147
194 Bjørgvin bispedømme142
195 Norsk kulturråd142
196 Riksteatret140
197 Folketrygdfondet (inkl. Statens pensjonsfond Norge)135
198 Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES)134
199 Annet i utenrikstjenesten133
200 Fylkesmannen i Buskerud130
201 Fylkesmannen i Sogn og Fjordane130
202 Fylkesmannen i Oppland129
203 Annet i sosiale tjenester ellers128
204 Fylkesmannen i Vest-Agder128
205 Fylkesmannen i Hedmark127
206 Høgskolen i Harstad126
207 Fylkesmannen i Møre og Romsdal125
208 Fiskeri- og kystdepartementet124
209 Fylkesmannen i Østfold124
210 Fylkesmannen i Troms122
211 Gudbrandsdal politidistrikt122
212 Annet i fiskeri, landbruk og mat121
213 Fylkesmannen i Vestfold120
214 Høgskolen i Nesna119
215 Sametinget119
216 Sysselmannen på Svalbard119
217 Justervesenet115
218 Statens helsetilsyn115
219 Agder og Telemark bispedømme114
220 Forbrukerrådet114
221 Borg bispedømme113
222 Nidaros bispedømme112
223 Norsk filminstitutt111
224 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag110
225 Vestfinnmark politidistrikt108
226 Kunsthøgskolen i Bergen107
227 Annet i sektorovergripende administrasjon106
228 Fylkesmannen i Telemark106
229 Konkurransetilsynet106
230 Tunsberg bispedømme106
231 Hamar bispedømme103
232 Fylkesmannen i Finnmark99
233 Stavanger bispedømme95
234 Fylkesmannen i Aust-Agder90
235 Sámi Allaskuvla - Samisk høgskole90
236 Nord-Hålogaland bispedømme89
237 Statens jernbanetilsyn84
238 Sør-Hålogaland bispedømme79
239 Lotteri- og stiftelsestilsynet78
240 Møre bispedøme71
241 Annet i samferdsel ellers64
242 Medietilsynet51
243 Datatilsynet38
Interne kjøp og salg innen statsforvaltningen-9 746
Statsforvaltningen i alt262 683