21045_not-searchable
/natur-og-miljo/statistikker/svoveln/aar-forelopige
21045
Historisk lave utslipp av svoveldioksid
statistikk
2008-06-26T10:00:00.000Z
Natur og miljø
no
svoveln, Utslipp av svoveldioksid, luftforurensning, SO2 (svoveldioksid)Forurensning og klima, Natur og miljø
true

Utslipp av svoveldioksid1990-2007, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Historisk lave utslipp av svoveldioksid

Utslippene av svoveldioksid i 2007 var 6 prosent lavere enn året før, og Norge har dermed aldri hatt lavere utslipp i nyere tid. Nedgangen skyldes først og fremst reduserte utslipp fra fyring med olje og annen stasjonær forbrenning, men utslippene fra industriprosesser gikk også ned.

Utslipp av svoveldioksid (SO2). 1990-2007. 1 000 tonn

Dette fremgår av foreløpige beregninger gjort av Statistisk sentralbyrå i nært samarbeid med Statens forurensningstilsyn (SFT).

Gøteborg-protokollen er en internasjonal miljøavtale som har som mål å begrense utslippene av langtransporterte luftforurensninger, det vil si utslipp som fraktes over lengre avstander og kan ha konsekvenser for andre land enn de landene der utslippene faktisk finner sted. Avtalen er ratifisert av de fleste europeiske land samt USA. I denne avtalen har Norge forpliktet seg til å ikke la utslippene av svoveldioksid (SO2) i 2010 overstige 22 000 tonn. 2006 var det første året utslippene var under dette nivået, og ifølge de foreløpige beregningene var utslippet i 2007 nede i 19 700 tonn.

Svoveldioksid (SO2) er en gass som dannes ved forbrenning av stoffer som inneholder svovel, særlig olje og kull, samt ved en rekke industriprosesser. Den virker forsurende på jord og vann og gir skader på materialer. SO2 kan også forårsake luftveislidelser; i Norge er imidlertid konsentrasjonene i uteluft nå så lave at dette ikke regnes som et helseproblem i dag.

Det antas at rundt 90 prosent av svovelnedfallet i Norge kommer fra andre land, særlig Storbritannia, Tyskland og Polen. Som en følge av dette har mange vann i de sørlige delene av Norge blitt kraftig forsuret, med store konsekvenser for mange fiskebestander. Også i landene som betyr mest for norsk svovelnedfall, går utslippene ned, og også disse ligger an til å oppfylle sine utslippsforpliktelser.

Stor utslippsreduksjon

I de siste tiårene har det vært en markant nedgang i de norske SO2-utslippene: I 2007 var utslippene redusert med 86 prosent fra 1980 og 62 prosent fra 1990. Fra 2006 til 2007 gikk utslippene ned med 6 prosent.

Fra 1990 er utslipp fra industriprosesser redusert med 65 prosent; tilsvarende tall for stasjonær og mobil forbrenning er henholdsvis 55 og 61 prosent. For forbrenningsutslippene kan nedgangen tilskrives lavere svovelinnhold i oljeprodukter, og for stasjonær forbrenning også lavere forbruk av olje. Utslippene fra prosessindustrien er redusert siden 1990 på grunn av rensetiltak, mindre svovel i reduksjonsmidler og nedleggelse av bedrifter.

Tre firedeler av utslippsreduksjonen fra 2006 til 2007 skyldes mindre utslipp fra stasjonær forbrenning. Det var mindre bruk av fyringsolje i 2007 enn året før, og lavere gjennomsnittlig svovelinnhold i oljen som ble omsatt, bidro også til utslippsreduksjonen. Også fra industriprosesser var utslippene lavere i 2007 enn året før, men nedgangen her ble motvirket av økte utslipp fra metallproduksjon, blant annet på grunn av at en metallprodusent som ikke hadde noen aktivitet i 2006 igjen kom i drift.

Industri viktigste utslippskilde

Industriens prosess- og fyringsutslipp sto for nesten tre firedeler av SO2-utslippene i Norge i 2007. Over halvparten av de totale utslippene kom fra industriprosesser, særlig metallproduksjon. Produksjon av jern, stål og ferrolegeringer sto alene for en firedel av samlet SO2-utslipp i Norge. Stasjonær forbrenning utenom industrien sto for 6 prosent av utslippene, og mobil forbrenning for 21 prosent.

Etter industrien står skipsfarten for den største andelen av Norges SO2-utslipp. Innenriks sjøfart og fiske sto for 19 prosent av utslippene i 2007. Bare snaut 3 prosent av de nasjonale SO2-utslippene i 2007 kom fra luftfart, veitrafikk og bruk av motorredskaper.

Olje- og gassvirksomheten, som er en av de viktigste utslippkildene for CO2, betyr lite for utslipp av SO2, blant annet fordi det er svært lite svovel i naturgass.

Utslipp fra utenrikstrafikk (luftfart og sjøfart) er ikke inkludert i Gøteborg-protokollen og er heller ikke omfattet av utslippsregnskapet.

Usikkerhet

Det er knyttet en del usikkerhet til disse foreløpige utslippstallene. Blant annet er fordelingen av tungolje brukt til landbasert aktivitet og skip usikker. For skip gir en viss usikkerhet i fordelingen av tungoljeforbruket mellom innenriks og utenriks sjøfart i statistikken over salg av petroleumsprodukter seg utslag i en tilsvarende usikkerhet i utslippstallene.

Kildefordelte tall for utslipp av svoveldioksid fram til og med 2006 ble publisert i februar 2008. Tilsvarende kildefordelte tall for 2007 blir publisert i februar 2009.

Se nyere tall for utslipp av svoveldioksid (SO2).

Les mer om sur nedbør på http://www.miljostatus.no/ .

Tabeller: