269246_tabell_287173_not-searchable
/natur-og-miljo/statistikker/milgiftn/aar
269246_tabell_287173
statistikk
2016-12-13T08:00:00.000Z
Natur og miljø
no
false
Statistikk over utslipp av miljøgifter og svevestøv fra 1990 og fremover. Har flere detaljerte inndelinger.

Utslipp til luft av miljøgifter og svevestøv1990-2015

Innhold

Utslipp til luft av PAH og dioksin, etter næring
2015
PAH-4 (kg)Dioksin (mg)
Alle næringer og husholdninger6 35322 644
 
Utslipp fra utenriks luft- og sjøfart545 438
Utenriks luftfart - norske flyselskaper057
Utenriks sjøfart - norskdrevne skip05 382
 
Utslipp fra andre næringer og husholdninger6 29917 206
Jordbruk og skogbruk11750
Fiske og fangst01 317
Akvakultur09
Bergverksdrift639
Utvinning av råolje og naturgass01 699
Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass1247
Nærings-, drikkevare- og tobakksindustri416
Tekstil-, beklednings- og lærvareindustri00
Trelast-, trevare- og papirvareindustri2428
Trykking og reproduksjon av innspilte opptak00
Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri276612
Gummivare- og plastindustri, mineralproduktindustri31238
Produksjon av metaller3 2032 430
Produksjon av metallvarer, elektrisk utstyr og maskiner12
Verftsindustri og annen transportmiddelindustri05
Produksjon av møbler og annen industriproduksjon05
Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr11
Elektrisitets-, gass- og varmtvannsforsyning3818
Vannforsyning, avløp og renovasjon3138
Bygge- og anleggsvirksomhet2938
Varehandel og reparasjon av motorvogner2714
Overnattings- og serveringsvirksomhet22
Post og telekommunikasjon20
Informasjon og kommunikasjon, unntatt telekommunikasjon11
Finansierings- og forsikringsvirksomhet00
Omsetning og drift av fast eiendom21
Tjenesteytende næringer ellers107
Rørtransport..
Transport ellers7651 545
Undervisning021
Helse- og sosialtjenester09
Offentlig administrasjon og forsvar1158
Husholdninger1 8657 356

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB