10639_not-searchable
/natur-og-miljo/statistikker/avfregnbetong/aar
10639
Halvannet tonn PCB i betongavfall
statistikk
2001-11-15T10:00:00.000Z
Natur og miljø
no
avfregnbetong, Avfallsregnskap, betong og tegl, kildefordelt avfall, avfallstyper, gjenvinning, miljøgifter, næringsavfallAvfall, Natur og miljø
true

Avfallsregnskap, betong og tegl1999

Innhold

Publisert:

Halvannet tonn PCB i betongavfall

I 1999 oppsto det rundt 1 150 000 tonn betong og teglavfall i Norge. Det utgjør om lag en sjettedel av alt avfall i Norge. 70 prosent av dette avfallet oppstår ved riving av bygninger. Det anslås at rundt halvannet tonn PCB fulgte med betongavfallet som tilsetningsstoff.

Betongavfall har fått en viss oppmerksomhet fordi det i en periode ble brukt PCB i betongtilsats. PCB er regnet som en av våre farligste miljøgifter og står på myndighetenes prioriterte liste over miljøgifter som skal søkes stanset innen 2005. Høye PCB-konsentrasjoner hos mennesker og dyr er satt i sammenheng med blant annet lærevansker hos barn, kreftrisiko og hormonelle forstyrrelser. Mengden av PCB i betongtilsats i stående bygningsmasse er anslått i SFT - rapport 98 : 09 til 80 tonn. PCB ble brukt som tilsetningsstoff i betong og i fugemasser i perioden 1960-1975. Ut fra det som er oppgitt i Grunneiendoms-, adresse- og boligregisteret (GAB) om alderen på revne bygninger, ser det ut til at rivning av en årgang av bygninger er forholdsvis jevnt spredt i tid. På basis av dette og en antakelse om at riveaktivitet er proporsjonal med byggeaktivitet, har vi anslått at i underkant av 1,5 tonn PCB inngikk i betong- og teglavfall, heretter kalt betongavfall, i 1999. I tillegg har trolig noe PCB i fugemasser fulgt med betongen. Til sammenlikning er det anslått at 50 kg PCB følger med kasserte glassruter hver dag.

Det er i dag ikke etablert særskilte ordninger for håndtering av PCB i betong. Forskrift om PCB forbyr å gjenvinne PCB-holdig betong.

Dersom antakelsene holder stikk og genereringstakten ikke endres vesentlig, vil PCB-mengdene i bygg i hovedsak være utfaset rundt 2050. PCB vil imidlertid ha giftvirkninger i lang tid etter dette.

Bygninger viktigste avfallskilde

Omkring 90 prosent av den totale mengden betongavfall oppstår under bygging, riving og rehabilitering av bygninger, hvorav riving står for om lag tre fjerdedeler. Det finnes ingen statistikk over betongavfall fra anlegg (bruer, kaier, rørgater, kantstein m.m.). På bakgrunn av henvendelser til Statens veivesen, Havnevesenet, Jernbaneverket med flere, er det anslått en avfallsmengde på om lag 30 000 tonn betongavfall fra anleggsvirksomhet, eller om lag 3 prosent av totalmengden.

Betongavfall oppstår også under produksjon av betongprodukter og ferdigbetong. Ut fra produksjonsdata er det estimert om lag 80 000 tonn produksjonsavfall, noe som utgjør 7 prosent av den totale mengden av betong- og teglavfallet i 1999.

En stor del av tilførselen av betongprodukter til samfunnet er ulike rørtyper. Det må antas at en god del betongrør skiftes ut årlig. Mye av dette blir imidlertid liggende igjen i jorda, og kommer ikke inn i avfallssystemet. Statistikken over lengden på rørledninger av ulike materialtyper er ikke god nok til å kunne anslå noe om avfallsmengden fra utskiftede vann- og kloakkrør. Datagrunnlaget er imidlertid under utbedring på dette området. Tilførselen av betongrør ligger nå i overkant av 150 000 tonn i året.

11 prosent gjenvinning

Betong- og teglavfall kan knuses og brukes på stedet eller leveres for materialgjenvinning til spesialiserte gjenvinningsanlegg og enkelte pukkprodusenter. Det var noen få spesialiserte gjenvinningsanlegg i Norge som behandler betong- og teglavfall. Disse gjenvant i 1999 om lag 130 000 tonn betong og tegl. En økende mengde rivningsbetong blir knust med mobile knuseverk og gjenbrukt på stedet, for eksempel til utfylling. Det kan diskuteres om betongen i slike tilfeller skal regnes som avfall. Materiale som gjenbrukes på stedet regnes tradisjonelt ikke som avfall, men her kan det likevel komme med i totaltallene fordi det ikke er mulig å skille det fra annet betongavfall med den metoden som brukes til å beregne bygg- og anleggsavfall.

Mest fra byggevirksomhet

Det er vanskelig å gi en eksakt fordeling av betongavfallets opprinnelse. Over 90 prosent av betongavfallet kommer fra bygninger, men det er ikke automatisk slik at det er bygge- og anleggsnæringen som er ansvarlig for avfallet. Dersom entreprenøren forplikter seg til å ta hånd om avfallet, må det regnes som avfall fra bygge- og anleggsnæringen. I motsatt fall skal det strengt tatt regnes som avfall fra byggherrens næring. Ut fra industriavfallsstatistikken , anslår vi at i overkant av 15 prosent av betongavfallet kommer fra industrien.

Mer betong i vente

I årene som kommer ventes vesentlige mengder betongavfall fra offshore. Bare i tilknytning til Ekofisk-tanken og beskyttelsesveggen ventes i perioden 2003-2015 om lag 470 000 tonn betongavfall. Betong knyttet til offshore-rørledninger som skal rives i samme perioden, omfatter ca. 51 000 tonn.

Om lag 70 prosent av betongavfallet oppstår ved riving av bygninger. Framtidige betongmengder vil derfor i stor grad avhenge av den framtidige riveaktiviteten. En nærliggende antakelse er at riveaktiviteten er proporsjonal med byggeaktiviteten, om enn noe lavere. Byggeaktiviteten er imidlertid svært konjunkturavhengig. Derfor er det vanskelig å forutsi framtidige betongmengder, selv om antakelsen om proporsjonalitet holder. Det ser ut til å være god spredning på alderen på revne bygninger. Dermed vil ikke endringer i betongbruken i bygningsmassen over tid innvirke vesentlig på mengden betongavfall.

Usikkerhet om tallene

Tallene er hentet fra Statistisk sentralbyrås avfallsregnskap. Det er brukt en rekke ulike datakilder og beregningsmetoder, blant annet er mange av tallene basert på direkte henvendelser til avfallsprodusenter og -behandlere. Det må bemerkes at deler av tallmaterialet er svært usikkert.

Avfall av betong og tegl, etter produkttyper.
1999. Tonn og prosent
  Tonn Prosent
I alt                1 146 000                100,0
Bygninger 1 034 000 90,2
Anleggsprodukter                29 000 2,5
EE-produkter 3 000 0,3
Produksjonsspill 80 000 7,0
Avfall av betong og tegl, etter opprinnelse. 1999.
Tonn og prosent
  Tonn Prosent
I alt                1 145 700                100,0
Bergverk og utvinning                6 500 0,6
Industri 180 100 15,7
Bygg og anlegg 956 300 83,5
Husholdninger 2 800 0,2