10573
/natur-og-miljo/statistikker/avfhand/arkiv
10573
Mer avfall til deponering
statistikk
2007-12-20T10:00:00.000Z
Natur og miljø
no
avfhand, Avfallshåndtering ved avfallsanlegg, avfall, avfallsanlegg, avfallsbehandling, deponering, gjenvinning, forbrenning, kompostering, avfallseksport, husholdningsavfall, søppel, matavfall, næringsavfall, dekkmasseAvfall, Natur og miljø
false

Avfallshåndtering ved avfallsanlegg2006

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Mer avfall til deponering

Mengden deponert avfall har skutt i været og økt med om lag 450 000 tonn eller 31 prosent fra 2005 til 2006. Det meste av økningen tilskrives deponering av masser. Samtidig blir det stadig færre deponier. Komposterte mengder viser en økende tendens.

Ved norske avfallsanlegg ble det i 2006 veid inn om lag 6 millioner tonn avfall. Dette er 20 prosent mer enn året før. Av dette ble omtrent halvparten behandlet på avfallsanleggene som mottok avfallet, mens resten ble sendt til videre behandling.

Avfallsregnskapet viser at det i 2006 oppsto 9,6 millioner tonn avfall. Differansen på drøyt 3 millioner tonn mellom oppstått mengde og håndtert mengde avfall kan forklares med at betydelige mengder behandles av bedriftene der avfallet oppstår, og at avfall eksporteres uten å ta vegen via avfallsanlegg.

Avfall behandlet på avfallsanlegg.1 , 21992-2006. 1 000 tonn
år Biologisk
behandlet
Deponert Forbrent Sluttbehandlet
(deponert og
forbrent uten
energiutnytting)
I alt Energiutnyttet3 Ikke energiutnyttet
2006  347 1 889        847  631  215 2 103
2005  324 1 439  815  593  222 1 661
2004  351 1 438  846  626  220 1 625
2003  277 1 399  830  614  216 1 615
2001  284 1 396  669  489  181 1 577
1998 99 1 928  470  343  127 2 055
1995 52 1 895  493  360  133 2 028
1992 21 1 687  342  250 92 1 779
1  Avfall som forbrennes eller deponeres i vanlige industribedrifter er ikke medregnet
i statistikken.
2  Avfall til materialgjenvinning er ikke inkludert.
3  Beregnet ut fra en gjennomsnittlig energiutnyttingsgrad på 73 prosent ved norske
avfallsforbrenningsanlegg.
Kilde:  Statistisk sentralbyrå.

Deponimengder og dekkmasser opp

Fra 2003 til 2005 holdt deponerte mengder seg på rundt 1,4 millioner tonn i året, men i 2006 økte dette til omkring 1,9 millioner tonn. Oppgangen skyldes i hovedsak opprensking av forurensede masser på land. Opprenskinger har ført til deponering av mellom 200 000 og 400 000 tonn forurensede masser i perioden 2003-2006. Husholdningsavfall utgjorde om lag 19 prosent av deponerte mengder i 2006.

Bruken av masser til overdekking på deponier har økt med 96 prosent fra 2003 og utgjorde 590 000 tonn i 2006. Overdekking av avfallet er nødvendig for å forhindre lukt og flygeavfall. Det blir benyttet både reine masser og forskjellige typer avfallsfraksjoner. Dekkmassene består i hovedsak av grus, jord, betong og annet mineralsk materiale. I tillegg ble det også brukt noe kompost, tre og slagg fra forbrenning. Dekkmassene utgjorde 31 prosent av alt som ble lagt på avfallsdeponiene.

Deponering av avfall og bruk av dekkmasser. 2001, 2003-2006. 1 000 tonn

Mengden til forbrenning varierer

Fra 2005 til 2006 gikk mengden avfall til forbrenning innenlands opp med 4 prosent og har nådd omtrent samme nivå som i 2004. I 2006 ble til sammen 847 000 tonn avfall brent ved norske avfallsforbrenningsanlegg. Avfall som bedrifter brenner i egne ovner eller leverer direkte til forbrenning utenom avfallssektoren, er ikke medregnet her.

Mer til kompostering

I 2006 mottok komposteringsanleggene 347 000 tonn organisk avfall, omtrent 25 prosent mer enn i 2003. Matavfall utgjorde drøyt halvparten, mens resten besto av slam, park- og hageavfall og annet biologisk avfall. Buskerud, Rogaland og Oppland er fylkene med størst mengde avfall til kompostering.

Eksport har gått ned

Eksport av avfall fra norske avfallsanlegg utgjorde 305 000 tonn, 10 prosent mindre enn i 2005. Av alt eksportert avfall fra norske avfallsanlegg ble 207 000 tonn (67 prosent) sendt til forbrenning. Resten gikk til materialgjenvinning. Eksport til materialgjenvinning består vesentlig av papir, papp og metaller, mens restavfall, treavfall og utsorterte blandede brennbare fraksjoner utgjør størstedelen av avfallet til forbrenning. Eksportert avfall som går utenom avfallsanlegg, er ikke inkludert her. Det er blant annet betydelige mengder avfall som eksporteres direkte fra bedrifter eller via såkalte meglerforetak. Omfanget av slik eksport ser ut til å øke.

Behandling av avfall innsamlet på avfallsanlegg. 2006. Prosent

Mye avfall ”på vandring”

Mye av avfallet gikk innom flere anlegg. Noe av avfallet som ble sortert ut i egne avfallssorteringsanlegg, ble sendt videre til deponi eller forbrenningsanlegg. Forbrenningsrester og siktrester ble også sendt til deponi. Av de 6 millioner tonn avfall som ble veid inn på avfallsanleggene, gikk 1 100 000 tonn til materialgjenvinning. Det er 15 prosent mer enn i 2005.

Av alt avfall som ble veid inn på avfallsanlegg i 2006, ble 28 prosent sluttbehandlet. Mye avfall blir imidlertid sortert ut ved den enkelte bedrift og sendt direkte til materialgjenvinning, uten å gå veien om avfallsanlegg. Dersom slikt avfall hadde vært med i regnestykket, ville andelen til sluttbehandling blitt lavere.

Sluttbehandling vil si at avfall legges på fylling eller forbrennes uten energiutnyttelse. Beregningene av sluttbehandling blir justert for mengde avfall forbrent med energiutnytting, det vil si at energiutnytting er ekskludert. Gjennomsnittlig innrapportert utnyttelsesgrad for norske forbrenningsanlegg i 2006 var 75 prosent, en oppgang på 2 prosentpoeng.

Færre deponianlegg

Strengere miljøkrav har ført til færre antall deponier. Antallet deponier i drift er nå 89. Siden 2003 er antallet redusert med ni. I 2006 hadde 57 deponianlegg uttak av deponigass, og 72 anlegg behandlet sigevannet fra deponiet. I alt 20 anlegg tok imot avfall til forbrenning i 2006. I 2006 hadde 141 avfallsanlegg sortering, enten som hovedaktivitet eller kombinert med annen virksomhet. Ved 82 avfallsanlegg var det også gjenvinningsstasjoner der publikum kan levere ferdig sortert avfall.

Mer informasjon om avfall:

Temasider om avfall http://www.ssb.no/avfall/

Avfallsregnskapet for Norge http://www.ssb.no/emner/01/05/40/avfregno/tab-2002-07-15-01.html

Farlig avfall http://www.ssb.no/emner/01/05/30/

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB