181348
181348
nokkeltallsside
2014-06-11T10:00:00.000Z
Natur og miljø
no
Natur og miljø

Nøkkeltallsside

Indikatorer for bærekraftig utvikling

For 2014 viser indikatorene et bilde av Norge med få akutte problemer, men med utfordringer knyttet til blant annet framtidige klimagassutslipp, helse- og miljøfarlige stoffer og offentlige finanser. Indikatorene viser også at det er særdeles viktig for bærekraften at vi klarer å forvalte våre menneskelige ressurser på en god måte. Arbeidskraft og kompetanse er de viktigste kildene til framtidig inntekt, selv i oljelandet Norge.

 

Indikatorer for bærekraftig utvikling, 2014

 

Les om utviklingen innenfor de ulike områdene:

Om indikatorene for bærekraftig utvikling

Statistisk sentralbyrå har årlig siden 2005 oppdatert det nasjonale settet med indikatorer for bærekraftig utvikling. Indikatorene er ment å være et grunnlag for informasjon og diskusjon av temaet bærekraftig utvikling.

Høsten 2007 ble den norske strategien for bærekraftig utvikling presentert i Nasjonalbudsjettet 2008. Strategien setter søkelys på hvordan Norge kan bidra til en bærekraftig utvikling globalt og på hvordan vi skal sikre bærekraftig utvikling nasjonalt. Strategien omfatter syv tema- eller politikkområder med spesifiserte hovedmål og delmål. Det nasjonale indikatorsettet skal gi informasjon om tilstanden og utviklingen på disse politikkområdene.

Indikatorsettet har et kapitaltilnærmingsperspektiv, det vil si at indikatorene belyser viktige sider ved våre samlede ressurser eller nasjonalformue. Tabellen over gir en oversikt over indikatorene gruppert etter komponenter i nasjonalformuen og politikkområdene i strategien. To av indikatorene er ikke naturlig å relatere til noen komponent i nasjonalformuen. Disse belyser viktige aspekter ved internasjonalt samarbeid for en bærekraftig utvikling og fattigdomsreduksjon.

Les mer om hva bærekraftig utvikling er og hvordan det måles.