Vedfyring og utslipp til luft. Drammen. 2006/2007

Vedfyring gir 3,5 ganger mer svevestøv enn bil i Drammen

Publisert:

Vedfyring bidrar med nesten 70 prosent av svevestøvutslippene i Drammen. Det er de gamle vedovnene produsert før 1998 som er hovedårsaken til dette. Nye ovner slipper ut mindre svevestøv og er mer energieffektive enn de gamle.

I perioden oktober 2006 til og med september 2007 bidro vedfyring med 145 tonn svevestøv i Drammen. Til sammenligning bidro veitrafikken i kommunen med 40 tonn svevestøv i 2005. Årsaken til at vedfyring bidrar så mye til disse utslippene, er at mesteparten av veden blir brent i gamle, forurensende ovner som er produsert før 1998.

Det viser beregninger som Statistisk sentralbyrå (SSB) har gjort på bakgrunn av en spørreundersøkelse finansiert av Drammen kommune ved Helsetjenesten.

Flere installerer nye ovner

I følge denne undersøkelsen ble det i 2006/2007 brent 8 500 tonn ved i Drammen. I gjennomsnitt fyrer en bolig i Drammen med 640 kilo ved på ett år. Om lag 43 prosent av veden ble brent i rentbrennende ovner. Undersøkelsen viser at nesten 5 000 nye rentbrennede ovner har blitt installert i Drammen siden 1998.

Nye ovner med lavere utslipp ...

Gamle ovner slipper i gjennomsnitt over døgnet ut 40 gram svevestøv per kilo ved ved variert fyring. For Drammen kommune har SSB brukt en faktor på 33 gram svevestøv per kilo, fordi nattefyring forekommer i liten grad. Nattefyring kjennetegnes ved lite trekk, dårligere forbrenning og dermed større utslipp av blant annet svevestøv. Til sammenlikning slipper nye rentbrennende ovner i gjennomsnitt ut 6,2 gram svevestøv per kilo ved under ordinær fyring.

Antall husholdninger etter hvilken type ildsted som brukes mest. 2006/2007
 
  Drammen
 
Antall boliger i alt 21 700
Antall boliger som fyrte med ved 13 318
Herav  
åpen peis 1 110
Lukket ovn, gammel teknologi 7 300
Lukket ovn, rentbrennende 4 909
 

Måleenhet for energi

Bruk og produksjon av energi måles ofte i watt-timer. Om du har en 40 watts lyspære tent i en time, bruker du 40 wattimer elektrisk kraft. Strømforbruket til en husstand måles gjerne i kilowattimer (kWh, tusen wattimer). Kraftforbruket i Norge måles i terawattimer (TWh, milliarder kilowattimer, TWh = Tera Watt time, T = tera = 10 1 2 )

... og mer varme

Nye ovner har høyere virkningsgrad enn gamle og gir mer varme ut av hver kilo ved. Ifølge SINTEF Energiforskning kan gamle ovner som blir fyrt med god lufttilførsel ha en virkningsgrad på opp mot 70-75 prosent. Når disse ovnene fyres med redusert lufttilførsel, slik det trolig blir gjort i de fleste boliger, blir virkningsgraden redusert til 35-40 prosent. Nye ovner som fyres med god lufttilførsel kan ha en virkningsgrad på opp til 80 prosent. Selv om nye ovner fyres med redusert lufttilførsel, vil de beholde en virkningsgrad på 70-75 prosent. Til sammenligning har en åpen peis en virkningsgrad på opp til 15 prosent.

Forutsatt en virkningsgrad på 40 prosent for lukket ovn med gammel teknologi, 75 prosent for lukket ovn med ny teknologi og 15 prosent for åpen peis, er vedforbruket for Drammen beregnet til å gi 23 GWh energi. Dette er vel halvparten av teoretisk energiinnhold på 40 GWh. Med disse anslagene på virkningsgrad har utskiftingen til rentbrennende ovner ført til at det er blitt nyttiggjort 7 GWh mer energi i 2007 enn om den samme veden var blitt brent i ovner med gammel teknologi. Dette tilsvarer strømforbruket til 340 boliger i ett år.

43 prosent av vedfyring i nye ovner

Undersøkelsene viser at to av fem vedkubber i Drammen, eller 43 prosent av veden, ble brent i nyere, rentbrennende ovner vinteren 2006/2007. På landsbasis brennes 38 prosent av veden i nye ovner, mens i Buskerud fylke er andelen 30 prosent. Som tidligere undersøkelser i Bergen, Trondheim og Oslo viser, ser man også i denne undersøkelsen at andelen ved som brennes i rentbrennende ovner er størst i tettbygde strøk. Dette kan henge sammen med at nybygging og utskiftningen av ovner er mer utbredt her. I Drammen ble 5 prosent av veden brent i åpen peis, dette er i samme størrelsesorden som en tidligere undersøkelse viser for Buskerud fylke (4 prosent). Landsgjennomsnittet for vedforbruket i peis var på 3 prosent i 2006.

Vedforbruk og andel av vedforbruket fordelt på ildstedstype. Drammen 2006/2007, Buskerud og Norge 2006 1 . Tonn og prosent
 
  Drammen Buskerud Norge
 
  tonn
Totalt vedforbruk 8 571 78 694 1 371 290
Andel av dette i prosent:      
Peis 5,4 3,7 3,2
Lukket ovn, gammel teknologi 51,6 66,1 58,8
Lukket ovn, rentbrennende 43,0 30,2 38,1
 
1   Vedfyringsundersøklesen 2007.

En tredel av veden har brukeren hogd sjøl

Nesten 6 av 10 som fyrer med ved oppgir at de har kjøpt veden de har benyttet. 30 prosent sier at de har hugget den selv, mens resten har skaffet seg ved på annen måte. De som sier de hugger veden selv, produserte 36 prosent av den brente veden. Resultater fra undersøkelsen viser videre at 8 prosent av veden som ble brent var planker eller materialer.

Nattefyring nesten fraværende

Vedfyring foregår hovedsakelig på ettermiddagen og kvelden. Nattefyring er nesten fraværende i Drammen. Under én prosent oppga at de fyrer om natta.

98 prosent av de spurte bruker også andre energikilder enn ved til oppvarming. En firedel av vedfyrerne har ved som sin viktigste energikilde.

Miljøbevissthet sjelden årsak til ovnsbytte

I vedfyringsundersøkelsen ble de som hadde byttet ut sin gamle vedovn med en ny og mer miljøvennlig ovn spurt om hvorfor de hadde gjort det. Husholdningene kunne oppgi flere svar. 15 prosent byttet ut ovnen på grunn av kos/passer bedre inn. Strømsparing og oppussing var også viktige årsaker til bytte av ovn. .Den viktigste årsaken var imidlertid bedre varme. Bare 6 prosent oppga at de skiftet ut den gamle ovnen fordi det er mer miljøvennlig med ny ovn. Tidligere undersøkelser viste at bare 1-3 prosent har oppgitt at de byttet av hensyn til miljøet.

Utslippene kan reduseres betydelig

Selv om bare vel halvparten av veden ble brent i gamle ovner, bidro dette til mer enn 80 prosent av svevestøvutslippene fra vedfyring, viser beregningene utført av SSB. Nyere ovner bidro med 13 prosent av utslippene, selv om over 40 prosent av veden ble brent i disse. Resultatene viser at utslippene kan bli betydelig redusert fordi det meste av veden fortsatt brennes i gamle ovner. Det er rimelig å anta at både antall som fyrer intensitet og varighet av fyringen er temperaturavhengig, og undersøkelsen bekrefter dette: Åtte av ti fyrer temperaturavhengig, det vil si at de fyrer mer på en kald vinterdag enn på en mild vinterdag, i motsetning til de som fyrer mest for kos og hygge slik at temperaturen ikke er så avgjørende for om de fyrer. 10 prosent av alt vedforbruket i Drammen ble vinteren 2006/2007 brukt til "kosefyring".

Scenarier for utslipp

Scenario 1 . Vedmengden holdes konstant

Dersom vi antar at all den veden som i dag fyres i nye ovner heller var brent i ovner med gammel teknologi, ville utslippene av svevestøv ha vært 80 tonn høyere enn dagens utslipp. Hvis i teorien alle gamle, forurensende ovner blir byttet ut med nye og rentbrennende, og vedmengden var konstant, vil svevestøvutslippene bli redusert med mer enn 97 tonn eller tre firedeler.

Å anta at vedforbruket vil holde seg konstant, er selvsagt en forenkling. Siden nye ovner brenner veden mer effektivt enn gamle, vil ventelig det samlede vedforbruket gå ned etter hvert som flere bytter ut gamle ovner. Dette scenariet forutsetter at alle andre faktorer som temperatur, strømpriser med mer holdes konstant, at det ikke anskaffes ytterligere flere ovner der det ikke har vært det før, og at tilgangen på ved ikke er ubegrenset.

Scenario 2 . Total mengde nyttiggjort energi holdes konstant

Hvis man antar at energibehovet er konstant, at de som fyrer for kos og hygge ikke tenker varme og energi og at resten fyrer for å oppnå en bestemt temperatur og at teknologien er gammel ville nødvendig vedmengde økt med 40 prosent. Da ville utslippene av svevestøv ha vært 160 tonn høyere. Med bare nye ovner ville man tilsvarende oppnådd samme nyttiggjorte energimengden med en reduksjon i vedforbruket på en firedel. Da ville utslippene av svevestøv ha blitt redusert med mer enn 90 tonn eller to tredeler. Å anta at alle dem som nå oppnår en viss mengde nyttiggjort energi, tidligere har oppnådd samme energimengde ved å fyre i gammel ovn er ikke rimelig. Nye ovner er satt inn i boliger hvor det tidligere ikke var vedovn og i nye boliger. I tillegg ville det for enkelte ha betydd at de måtte ha fyrt uforholdsmessig store mengder ved i en gammel ovn.

Det er ikke ukontroversielt å bytte ut gamle vedovner, blant annet av hensyn til antikvariske verdier. Undersøkelsen viser at 3 prosent av ovnene i Drammen er fra før 1940. Blant dem som har ovn fra perioden før 1940, oppgir to tredeler at ovnen er fra Drammen Jernstøperi.

Vedforbruk og energinnhold og svevestøvutslipp 1 (PM 10 ) fra vedfyring fordelt på ildstedstype. Ulike scenarier; scenario 1 konstant vedmengde, scenario 2 konstant energimengde og scenario 3 konstant energimengde for dem som har vedfyring til hovedoppvarmingskilde. Tonn og GWh. 2006/2007
 
  Vedforbruk i boliger Teoretisk energiinnhold Nyttiggjort energi Svevestøvutslipp (PM 10 )
 
  tonn GWh GWh tonn
I alt 8 571 40,0 21,5  145,0
Peis  464 2,2 0,3 6,6
Lukket ovn, gammel teknologi 4 425 20,7 8,3  119,7
Lukket ovn, rentbrennende 3 683 17,2 12,9 18,7
         
Scenario 1. Vedmengden holdes konstant        
Bare gamle ovner 8 571 40,0 15,5  226,0
Bare rentbrennende ovner 8 571 40,0 28,7 47,8
         
Scenario 2. Nyttiggjort energi holdes konstant        
Bare ovner med gammel teknologi 11 658 54,4 21,5  306,1
Bare rentbrennende ovner 6 772 31,6 21,5 51,2
         
Scenario 3. Nyttiggjort energi holdes konstant
for dem som har ved som hovedoppvarmingskilde
og fyrer i rentbrennende ovn
10 019 46,8 21,5  220,6
 
1   Sintef har anbefalt faktoren 40 g/kg brukt for gamle lukkede ovner, med unntak av fyring i Oslo der de anbefaler 33 g/kg som følge av mindre nattefyring.
På grunn av lite nattefyring i Drammen brukes faktoren 33 g/kg ved også her.

Usikkerhet

Det er knyttet mange usikkerheter til tallmaterialet som presenteres her, deriblant utvalgsusikkerhet forbundet med spørreundersøkelsen og usikre utslippsfaktorer. Tallene er i så stor grad som mulig verifisert mot annen tilgjengelig informasjon. Det beregnede vedforbruket for Drammen stemmer for eksempel rimelig godt med de nivåer som SSBs energiregnskap opererer med. Antall nye vedovner oppgitt i denne undersøkelsen er imidlertid noe høyt i forhold til lokale anslag.

Scenario 3 . Mengde nyttiggjort energi holdes konstant for dem som har vedfyring som hovedoppvarmingskilde .

Man antar at mengden nyttiggjort energi holdes konstant for dem som har vedfyring som hovedoppvarmingskilde og som fyrer i lukket rentbrennede ovn. For alle andre er vedfyringen å betrakte som tilleggsfyring og vedmengden holdes konstant. Med dette utgangspunktet ville utslippene av svevestøv ha vært 75 tonn høyere enn dagens utslipp, dersom disse vedfyrerne skulle oppnådd samme temperatur med bare gamle ovner. For dem som ikke har vedfyring som hovedoppvarmingskilde, antar vi at temperturregulering i boligen skjer ved andre oppvarmingskilder.

Dersom dyrere strøm og/eller kaldere vinter medfører at folk tar i bruk gamle ildsteder, har dette størst innvirkning hvis det er gamle vedovner som tas i bruk igjen.

Selv om utslippene kan reduseres betydelig i årene framover, er det viktig å være klar over at det allerede har vært en stor utslippsreduksjon. Svevestøvutslippene ville ha vært omkring 80 tonn høyere hvis de boligeierne som nå fyrer i ny ovn skulle oppnådd samme energimengden ved hjelp av en gammel ovn. Jamfør scenario 1 og 3.

Om spørreundersøkelsen, utslippsberegningene og bruken av data

Resultatene bygger på en undersøkelse om vedfyring som ble gjennomført i Drammen kommune høsten 2007. Undersøkelsen er finansiert av Drammen kommune ved Helsetjenesten. Til undersøkelsen ble det trukket et tilfeldig utvalg fra alle boliger i Drammen der eldste person i boligen var mellom 18 og 79 år og boligen ikke var forretningsbygg/felleshusholdning husholdninger. Skjemautforming, utvalgstrekking og analyse ble gjort av SSB, mens intervjuene ble gjennomført av Norsk Gallup AS. Nettoutvalget i undersøkelsen var på 2000 boliger. Svarprosenten var 35 prosent. Beregningene bygger på mer enn 700 intervjuer, av disse oppgir omtrent 65 prosent at de har fyrt med ved.

 

På bakgrunn av spørreundersøkelsen er vedforbruket beregnet. Vedforbruk er fordelt på soner og ildstedstype ut fra opplysninger i spørreundersøkelsen. Utslippene er beregnet ved å multiplisere vedforbruket med utslippsfaktorer for norske ildsteder (se Vedforbruk, fyringsvaner og svevestøv. Trondheim og Bergen (SSB-rapport 2004/27) .

Undersøkelsen bidrar også til å bedre utslippsregnskapet ved at de kommunefordelte vedfyringsutslippene forbedres, samtidig kan vi forbedre utslippskaktorer for kommuner/tettsteder på samme størrelse.

Varsling av luftkvalitet

De nye vedfyringsdataene kan bli innarbeidet i prognosemodellene for luftkvalitet i Drammen. Dataene vil da kunne føre til at prognosene, som danner utgangspunktet for varsling av luftkvalitet, blir sikrere.

Selv om utslippene kan reduseres betydelig i årene framover, er det viktig å være klar over at det allerede har vært en stor utslippsreduksjon. Svevestøvutslippene ville ha vært omkring 80 tonn høyere hvis de boligeierne som nå fyrer i ny ovn skulle oppnådd sammen energimengden ved hjelp av en gammel ovn. Jamfør scenario 1 og 3.

Undersøkelsen viste at 9 av 10 husholdninger som benyttet ved vinteren 2006/2007, også fyrte med ved vinteren før. De som fyrte kun i 2006/2007, er delvis husholdninger som installerte ny vedovn i huset for første gang og delvis husholdninger som tok i bruk etablerte ildsteder.

Seks av ti svarte at de brukte omtrent samme mengde ved de to vintrene. De som økte forbruket, svarte at de gjorde dette hovedsakelig som følge av kaldere vinter og/eller fordi de var mer hjemme.
Les mer i notatet:

Aasestad, K. (2010): Vedforbruk, fyringsvaner og svevestøv. Dokumentasjon og resultater fra undersøkelse i Drammen 2006/2007 . Notat 2010/7. Statistisk sentralbyrå


Les mer om vedfyring og utslipp til luft

Vedforbruk, fyringsvaner og svevestøv. Trondheim og Bergen (SSB-rapport 2004/27) .

Vedforbruk, fyringsvaner og svevestøv. Oslo (SSB-rapport 2004/5)

Utslipp til luft fra vedfyring i Norge (SSB-rapport 2001/36)

Utslipp til luft i norske kommuner

www.luftkvalitet.info

Statens forurensningstilsynKontakt