Rapporter 2001/06

Utslipp til luft fra innenriks sjøfart, fiske og annen sjøtrafikk mellom norske havner

Statistisk sentralbyrå (SSB) har tidligere kartlagt drivstofforbruk og utslipp til luft fra norsk innenriks sjøfart (Flugsrud og Rypdal 1996) og utenlandske skip i norske farvann (Flugsrud og Haakonsen 1998). Innenriks sjøfart og fiske er en vesentlig kilde til utslipp til luft i Norge av NOx, CO2 og SO2.

Formålet med dette arbeidet er å oppdatere og forbedre tallene for utslipp til luft fra skip i norsk innenriksfart og fiskebåter. Det er beregnet utslipp til luft fra alle typer nyttefartøy. Fritidsbåter er ikke vurdert. Utslippene er beregnet ved å koble drivstofforbruket til de ulike skipstypene med utslippsfaktorer. Beregningene er basert på tilgjengelig statistikk og/eller utledet via beregninger, men noen data er også innhentet direkte fra selskaper. Utslippene i havn er beregnet og fordelt på havner ved hjelp av kartleggingen i Flugsrud og Rypdal (1996). SSB arbeider med en ny havnestatistikk, men denne er blitt forsinket og vil derfor ikke kunne benyttes i denne rapporten. Når den nye havnestatistikken er klar, vil de beregnede utslippene i havn bli oppdatert.

Totalt brukte skip i innenriksfart og fiskebåter 1 321 ktonn drivstoff i 1998. Beregnet mengde stemmer relativt godt overens med salget av drivstoff til innenriks sjøfart. For fiske er forbruket av drivstoff særlig usikkert, og det anbefales å gjennomføre en egen undersøkelse. Sammenlignet med 1993 har totalforbruket økt med 25 prosent. Økningen skyldes først og fremst økt forbruk for skip tilknyttet oljerelatert virksomhet. Utslippene av de fleste komponentene har økt tilsvarende. Unntaket er SO2, hvor utslippene har vært konstante på grunn av redusert innhold av svovel i drivstoffet.

Prosjektstøtte: Arbeidet er finansiert av Statens forurensningstilsyn (SFT).

Om publikasjonen

Tittel

Utslipp til luft fra innenriks sjøfart, fiske og annen sjøtrafikk mellom norske havner

Ansvarlig

Bente Tornsjø

Serie og -nummer

Rapporter 2001/06

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Forurensning og klima

ISBN (trykt)

82-537-4903-1

ISSN

1892-7513

Antall sider

36

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt