Rapporter 1996/17

Utslipp til luft fra innenriks sjøfart, fiske og annen sjøtrafikk mellom norske havner

Innenriks sjøfart, fiske og annen sjøtrafikk mellom norske havner er en vesentlig kilde til utslipp til luft i Norge. Formålet med dette arbeidet har vært å beregne utslipp til luft fra alle typer fartøy i norsk innenriksfart - både hvor store utslippene er fra ulike typer fartøy og hvor utslippene skjer. Mulige datakilder er vurdert. Så langt det har vært mulig er eksisterende primærstatistikk utnyttet. Målet har også vært å komme fram til en metode som gir en årlig trend på utslippene med en rimelig ressursinnsats.

Solvar Klokk og Magnus Småvik ved Marintek i Trondheim har gitt råd ved valg av utslippsfaktorer og andre tekniske parametre.

Arbeidet er finansiert av Miljøverndepartementet. Fiskeridepartementet har finansiert spesialutkjøringer av data fra Fiskeridirektoratet.

Emneord: Fiskebåter, havner, luftforurensning, skip, skipsfart.

Om publikasjonen

Tittel

Utslipp til luft fra innenriks sjøfart, fiske og annen sjøtrafikk mellom norske havner

Ansvarlige

Ketil Flugsrud, Kristin Rypdal

Serie og -nummer

Rapporter 1996/17

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Forurensning og klima

ISBN (trykt)

82-537-4321-1

ISSN

1892-7513

Antall sider

52

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt